Coronavirus - pagina

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

 

Waar aanvragen  UWV aanvraagformulier  
Toelichting benodigde gegevens op website
Openstelling

Eerste aanvraagperiode: 6 april tot en met 5 juni 2020 (gesloten)

Tweede aanvraagperiode: 6 juli tot en met 31 augustus

Leeswijzer

In dit bericht wordt de eerste aanvraagperiode behandeld in verschillende tekstblokken.

Als je in de eerste periode NOW aangevraagd hebt: op 20 mei 2020 zijn er een aantal aanpassingen in de NOW-regeling bekend gemaakt die misschien gevolgen voor jou hebben. De aanpassingen zijn in dit bericht opgenomen.

De veranderingen voor de tweede aanvraagperiode zijn in een apart tekstblok opgenomen.

Waarvoor Voor werkgevers een subsidie op de loonsom afhankelijk van de mate van het omzetverlies met als doel dat werkgevers hun vaste en tijdelijke werknemers in dienst kunnen blijven houden. En ook dat werknemers en werkgevers zich kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie.
Werktijdverkorting (WTV) NOW vervangt tijdelijk de regeling WTV
Regeling

Max. 90% van de loonkosten in de periode van 3 maanden naar rato van de omzetdaling

 • 100% omzetdaling = 90% vergoed
 • 50% omzetdaling = 45% vergoed
 • 20% omzetdaling = 18% vergoed

Loonkosten bedragen de totale loonsom van nov 2019/jan 2020 (loonaangifte) verhoogd met 30% (t.b.v. compensatie werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en opbouw vakantiegeld).

80% ontvang je als voorschot in 3 termijnen. UWV maakt binnen 2-4 weken eerste betaling over.

Definitieve vaststelling en afhandeling als jouw omzetverlies daadwerkelijk bekend is.

Voorwaarden

Omzetdaling minimaal 20% voor een periode van 3 maanden

 • Periode maart-april-mei
 • Periode april-mei-juni
 • Periode mei-juni-juli

Berekening omzetdaling

 • Totale omzet 2019 / 4 = gemiddelde omzet over 3 maanden in 2019
 • Vergelijk jouw verwachte omzet voor bovenstaande periode met de gemiddelde omzet over 3 maanden in 2019

Klik hier voor de UWV-tool rekenhulp omzetverlies.

Bij een concern wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Medewerkers worden doorbetaald in de periode dat NOW ontvangen wordt en je ontslaat niemand om bedrijfseconomische redenen.

Regeling ook voor recent gestarte ondernemers. Voorwaarde is wel dat je voor 1 maart 2020 minstens 1 maand omzet hebt gedraaid. Let op informeer bij UWV naar berekening omzetdaling.

Je bent verplicht de werknemers te informeren over een toegekende aanvraag.

Aandachtspunten

Het UWV heeft de aangifte loonheffing nodig voor de NOWaanvraag. Zorg dat je deze verstuurd hebt naar de Belastingdienst.

Aanpassingen 20 mei 2020

Bij de definitieve berekening van de tegemoetkoming wordt ook gekeken naar de loonsom van maart, april en mei 2020 in plaats van alleen november 2019 of januari 2020.

Bij de definitieve berekening worden de extra bedragen (zoals 13e maand en vakantiegeld) niet meegenomen.

Andere berekening omzetverlies na overname. Werkgevers die tussen 1 januari 2019 en 1 februari 2020 een overname hebben gedaan geldt het omzetverlies in de periode vanaf de datum van overname tot en met 29 februari 2020, omgerekend naar 3 maanden.

Eerste aanvraagperiode NOW wordt verlengd tot en met 5 juni.

Voor de aanvraag van een definitieve berekening kan het UWV de werkgever vragen om een accountantsverklaring. Deze accountantsverklaring is in de volgende situaties verplicht:

 • Bij een voorschot van € 100.000 of meer
 • Bij een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot)
 • Bij een aanvraag NOW op werkmaatschappijniveau (omdat het concern onder de 20% omzetverlies komt). In deze situatie maakt het niet hoe hoog de tegemoetkoming of het voorschot is

In de volgende situaties heeft een werkgever geen accountantsverklaring maar een ‘derdenverklaring’ nodig:

 • Bij een voorschot van € 20.000 of meer
 • Bij een definitieve tegemoetkoming van € 25.000 of meer (ongeacht de hoogte van het voorschot)

Als een werkgever al een accountantsverklaring heeft, is een derdenverklaring niet nodig. Een derdenverklaring is de verklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie, waarin de omzetdaling wordt bevestigd.

Veranderingen tweede aanvraagperiode

Periode
Voor een periode van 4 maanden (i.p.v. 3 maanden). Namelijk voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

Omzetdaling minimaal 20% in 4 aaneengesloten maanden. Als je in de eerste periode NOW hebt gekregen moet deze periode van 4 maanden aansluiten op de vorige periode van 3 maanden. Als je nu voor het eerst NOW aanvraagt kun je kiezen uit de volgende periodes:

 • Periode: juni, juli, augustus en september
 • Periode: juli, augustus, september en oktober
 • ·         Periode: augustus, september, oktober en november

Plichten
De volgende plichten zijn erbij gekomen:

 • Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen (zie website UWV voor een toelichting)
 • Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet je bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma NLWerktDoor kunnen mensen van 1 juli tot en met december 2020 kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen
 • Als er voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag ingediend wordt verlaagt het UWV de tegemoetkoming met 5%

Berekening

 • Het percentage omzetverlies wordt berekend over 4 maanden in plaats van 3 maanden
 • De verhoging van de loonkosten om vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten te compenseren gaat van 30% naar 40%. Dit is ook om andere loonkosten te compenseren
 • Er wordt uitgegaan van de loonsom van maart 2020 (of november 2019). Dit is de meest recente maand waarover we de loongegevens hebben

Akkoord voor publicatie
Bij het aanvragen van NOW ga je ermee akkoord dat de naam van de organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden.

Ontslag
Als er van 1 juni tot en met 30 september voor werknemers ontslag wordt aangevraagd bij UWV vanwege bedrijfseconomische redenen wordt het volgende gedaan: 100% van de loonsom van maart 2020 van de werknemers voor wie ontslag aangevraagd wordt vermenigvuldigd met 3 (niet met 4). Dit bedrag wordt verminderd op de definitieve tegemoetkoming die je zou hebben gehad zonder de ontslagaanvragen.
Als er voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag ingediend wordt verlaagt het UWV de tegemoetkoming met 5%.

Betaling
De tegemoetkoming wordt in twee keer betaald. De eerste betaling zo spoedig mogelijk na goedkeuring van de aanvraag. Betreft de tegemoetkoming voor de eerste 2 maanden. Tweede betaling volgt ongeveer 2 maanden daarna en betreft de andere 2 maanden.

Definitieve berekening NOW

Op dit moment is UWV nog in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de definitieve berekening van de NOW.

Knelpunten

Uitzendbureaus kunnen ook gebruik maken van de regeling NOW. De kosten van uitzendkrachten vallen bij de inleners niet in de loonsom. De inlenende werkgevers krijgen hiervoor geen subsidie. Voor werkgevers die veel met uitzendkrachten werken is dit een probleem.

De regeling past minder goed bij het seizoensmatige karakter van de land- en tuinbouw voor de bedrijven met een omzetpiek in het voorjaar.

Beide knelpunten worden opgepakt door de Taskforce Arbeid. Blijf signalen van knelpunten afgeven aan de (Z)LTO. 

Nadere informatie
voor leden

Hulp nodig bij het bepalen van de omzetverwachting, neem contact op met een van de adviseurs van ZLTO: Gemma van den Berg, Anja RoesAntoon SandersFrank van den BoomenHarm de KleynenGerard WillemsVeronique Verdurmen

Inhoudelijke informatie over de regeling:
Werkgeverslijn
088 -888 66 88
info@werkgeverslijn.nl 
https://werkgeverslijn.nl/noodmaatregel-overbruggingwerkgelegenheid-now/