Brabantse boeren pleiten voor handhaven beregening van grasland

zlto---klimaat-0030207

ZLTO roept de waterschappen op om boeren toe te staan hun graslanden te blijven beregenen. Op 1 april hakken de waterschappen hierover een knoop door. Boeren hebben aangetoond dat zij een wezenlijke bijdrage leveren aan het vasthouden van water en daarmee aan een vitale en rijke bodem. Boeren en waterbeheerders zijn een twee-eenheid: boeren hebben water nodig om hun gewassen optimaal te telen. Tegelijkertijd hebben zij de gronden in bezit om het overgrote deel van het water- en bodembeheer uit te voeren.

Aangejaagd door een veranderend klimaat met periodes van heftige regenval en droogte werken Brabantse boeren al vele jaren aan een goede waterbeschikbaarheid. Eigen- en maatschappelijk belang gaan daarbij hand in hand. Het aanvullen van de grondwaterstand is een onderdeel van hun aanpak. Het bereik van de boerenwaterprojecten neemt al jaren toe, tot het recordniveau van 3077 deelnemers en 7179 genomen maatregelen in 2020. De ambitie voor 2021 ligt nog een aanzienlijk stuk hoger. Een investering en inspanning die erkenning verdient in het voortzetten van de mogelijkheid van beregening op grasland, ook na 1 april. Die oproep doen Brabantse boeren daarom met klem aan de Brabantse waterschappen.

Boeren verdienen beregeningsruimte

Samen de koek vergroten helpt meer dan ‘ruzie maken’ over het verdelen van de kruimels, zo luidt de watervisie van ZLTO. Zorgvuldig gebruik voor het maken van voedsel en sierteelt is hoogwaardig gebruik van water dat het belang van de samenleving dient. ZLTO-bestuurder Water, Adrie Bossers verwoordt het als volgt: 'Net zoals alle andere mensen hebben boeren behoefte aan handelingsperspectief, vastigheid. Qua beregenen willen zij beloond worden voor hun positieve inzet voor het langer vasthouden van water en waterbesparing’

Knokken voor waterbeschikbaarheid

Vanuit hun oorsprong zijn boeren belangrijke waterbeheerders. Uitgedrukt in kilometers watergang beheren boeren meer dan tien keer zoveel als de Brabantse waterschappen. Daarnaast investeren ze in maatregelen zoals het vasthouden van water in de sloten, het opvangen van dakwater, het verbeteren van het watervasthoudend vermogen van de bodem en aanleggen van slimme irrigatie. Al deze maatregelen worden genomen in samenwerking met de waterschappen, om in de winter maximaal water vast te houden worden de slootpeilen met stuwen zo hoog mogelijk gezet. Zo wordt de afvoer minimaal. De 210 mm water die afgelopen winter (oktober t/m februari) is gevallen telt op 300.000 hectare landbouwgrond dan op tot 630 miljoen m3. Na correctie voor het verlies van regenwater via stedelijk gebied en de beperkte afstroom van landbouwgrond (ruime schatting van de ZLTO-waterexperts: 25%) houden we nog ruim 480 miljoen m3 regenwater over dat deze winter aan het watersysteem is toegevoegd.   

Waterbehoefte van de landbouw

Alle maatregelen die boeren nemen zijn gericht op meer water vasthouden en minder water gebruiken. Boeren staan vooraan bij deze uitdagingen, omdat zij het water nodig hebben voor hun primaire productie: optimaal groeiende gewassen. In de extreem droge vorige jaren was de beregeningsbehoefte ongeveer 100 miljoen m3. Inzet van ZLTO is dat beregening toegestaan blijft, terwijl de behoefte hieraan wél afneemt. Die behoefte neemt af als er voldoende water beschikbaar is in de bodem. Daar werkt ZLTO samen met haar leden iedere dag aan, door een heel scala aan maatregelen te nemen. Vaak gebeurt dat in vruchtbare samenwerking met de waterschappen; soms ook met waterleidingbedrijven of natuurorganisaties.

U leest hier meer over de waterprojecten van ZLTO

Standpunt beregenen tegen droogte

ZLTO vindt het volgende: 

  • Het gebruik van water door boeren voor de voedselproductie is hoogwaardig gebruik van deze natuurlijke hulpbron. Zeker in vergelijking met het gebruik van ‘drinkwater’ voor het toilet doorspoelen, auto’s wassen en tuinen besproeien.

  • In de winterperiode moet een veel groter deel van de neerslag vastgehouden worden. Boeren hebben daarbij vaak wel de hulp nodig van de waterbeheerder.

  • Grondwaterberegening is een middel dat boeren liever niet inzetten. Beregening kost immers tijd, geld en water. Beregening moet daarom de sluitpost zijn voor de watervoorziening.

  • Boeren en tuinders gebruiken slechts een fractie van het water dat op hun landerijen wordt opgevangen voor beregening. Agrariërs die aantoonbaar zuinig zijn met water of water aan het bodem- en watersysteem toevoegen, moeten daarvoor worden beloond. Wij denken daarbij aan extra beregeningsruimte.

  • Beregening is in het groeiseizoen essentieel om gezonde gewassen te telen. Het zorgt voor een maximale opbrengst én voorkomt dat toegediende meststoffen, zoals stikstof, uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater. Nutriënten horen in de plant, niet in het water. 

  • Het belang van waterconservering, het vasthouden van regenwater, mag er niet toe leiden dat in neerslagrijke periodes onevenredige schade ontstaat als gevolg van wateroverlast. 

Tabel achter grafiek 1:

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

13
Beregenen tegen droogte
185
2
Akkerbouw
17
2
Biologische land
18
2
Boomteelt en Vaste planten
19
2
Fruitteelt
20
2
Glastuinbouw
21
2
Konijnenhouderij
22
2
Melkgeitenhouderij
23
2
Melkveehouderij
2
2
Multifunctionele landbouw
24
2
Paardenhouderij
25
2
Paddenstoelenteelt
27
2
Pelsdierenhouderij
28
2
Pluimveehouderij
26
2
Schapenhouderij
29
2
Varkenshouderij
30
2
Vleeskalveren
31
2
Vleesveehouderij
142
2
Vollegronds tuinbouw
32
1
Beheer van landschap en natuur
10
1
Gezonde bodem
1
1
Water
3
4
Water en Bodem
49
6
Persbericht
177