Lid worden!

Mogelijk meer ruimte voor solitair- en teeltondersteunende kassen Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft op 21 september het ambtelijk concept van de omgevingsverordening gepubliceerd. In dit concept is het beleid voor glastuinbouw en permanente teelt ondersteunende voorzieningen (TOV) gewijzigd.

De omgevingsverordening omvat de regels voor de fysieke leefomgeving in Brabant (stad en platteland). Voor glastuinbouw en TOV zijn vier grote wijzigingen doorgevoerd:

  • Het beleid van de provincie wordt soepeler en gemeenten hebben meer te zeggen over de invulling. In veel gevallen wordt lokaal maatwerk leidend.
  • In veel gebieden ontstaat, onder voorwaarden, meer ontwikkelingsruimte voor solitaire glastuinbouwbedrijven en teelt ondersteunende kassen. De exacte voorwaarden zijn nog niet duidelijk. ZLTO en glastuinbouw Nederland gaan hierover de komende periode in overleg met de provincie.
  • De voormalige vestigingsgebieden en doorgroeigebieden zijn samengevoegd tot ‘glastuinbouwconcentratiegebieden’. We willen de aankomende periode in gesprek over o.a. de gewenste begrenzing.
  • Er komt meer maatwerk om de ontwikkelingsruimte voor teelt ondersteunende voorzieningen te bepalen.

De afgelopen periode zijn er diverse gesprekken door ZLTO en Glastuinbouw Nederland gevoerd met de provincie om vanuit de ‘Visie glastuinbouw en TOV Brabant’ te pleiten voor nieuw beleid voor Brabantse ondernemers. De komende periode gaan we verder in gesprek om een aantal voorgestelde beleidswijzigingen bij te sturen en meer op detail te praten over de voorwaarden en regelingen. We vinden het belangrijk dat gemeenten de ruimte en regelingen die de provincie biedt, goed toepassen. Het belang van een goede lobby bij gemeenten groeit.

Veehouderij

Voor veehouderij is er in dit concept niets veranderd ten opzichte van de interim omgevingsverordening (IOV). De provincie wil later een landbouwvisie uitwerken, die leidend moet zijn in eventuele beleidswijzigingen voor de veehouderij. ZLTO blijft zich inzetten voor het afschaffen van stalderen en de Brabanste Zorgvuldigheidscore (BZV).

Vanaf 21 september is de provincie een participatietraject gestart voor de concept omgevingsverordening waarin belanghebbenden en geïnteresseerden van gedachten kunnen wisselen over de nieuwe verordening. ZLTO en Glastuinbouw Nederland nemen hier aan deel. Er is nu geen mogelijkheid voor formele inspraak.

Procedure

De provincie wil de ontwerp omgevingsverordening in februari 2021 vaststellen. Daarna is er een formele inspraakprocedure van zes weken in maart en april 2021. De planning is dat de definitieve omgevingsverordening in oktober 2021 wordt vastgesteld. De omgevingsverordening treedt gelijk met de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Meer informatie over de procedure is te vinden op de website over de Omgevingswet in Brabant

Het volledige concept van de omgevingsverordening is hier te lezen. Neem voor meer informatie contact op met Wendy Klijn van ZLTO.

 

 

Gerelateerd nieuws

2
Boomteelt en Vaste planten
19
2
Glastuinbouw
21
4
Ruimtelijke ontwikkeling
46
6
Homepage
115
13
Glastuinbouw TOV NB
178