Testbedrijven geitenhouderij gezocht

De geitenhouderij moet in 2023 voldoen aan forse eis van 70 procent ammoniakreductie. Op dit moment zijn naast luchtwassers nog geen andere stalsystemen beschikbaar die aan de Brabantse ammoniakeisen voldoen. Als we geen nieuwe systemen ontwikkelen, zijn de enige opties het plaatsen van een luchtwasser of stoppen met geiten houden.  

Testbedrijven gezocht

Sommige initiatieven komen vanuit geitenhouders zelf, pioniers, mensen met een visie en de wil om iets uit te proberen om de sector verder te helpen. Ook zijn er al een aantal geitenhouders aangehaakt, waar de systemen onderzocht kunnen gaan worden. Voor twee systemen, de urinedoorlatende vloer en het koelen van de pot zijn we nog op zoek naar geitenhouders die willen aanhaken en waar we de systemen op het bedrijf kunnen onderzoeken. Ben je hierin geïnteresseerd, meld je dan aan bij Inge Meijers

Urgentie

Bij de geitenhouderij is een jaar uitstel en hoeven stallen pas in 2023 aangepast te zijn in plaats van 2022. Gezien de tijdsdruk is de urgentie om met de ontwikkeling van stalsystemen aan de slag te gaan hoog. We hebben te maken met een bouwstop en een gezondheidsrapport dat nog in de maak is. Als stallen aangepast moeten worden, is het van belang dat dit met betrouwbare systemen gedaan wordt. Om betrouwbare onderzoeken te kunnen doen, moet je minstens een jaar rond meten. We kiezen er bewust voor om het onderzoek niet af te wachten, maar alvast andere dingen te gaan onderzoeken. Zodra de resultaten van het gezondheidsrapport beschikbaar zijn, kunnen deze meegenomen worden in de onderzoeken en beginnen we vanaf dat moment niet vanaf nul.  

Gezamenlijk traject

Om versnelling te creëren, krachten te bundelen en te leren van elkaar zijn we één project gestart waarin meerdere lopende initiatieven onderzocht worden welke emissies integraal en bij de bron aanpakken. Ook wordt gekeken of systemen welke reeds getest worden bij andere diersoorten ook voor geiten zouden kunnen werken. De projectleider op dit project is Wil van Hoof, welke ook actief betrokken is bij het kalverenproject ondersteund door Inge Meijers vanuit ZLTO, Taskforce toekomstbestendige stallen.   

Draagvlak

De geitenhouderij is een relatief kleine sector, waardoor het van belang is om niet alleen op Brabant te richten maar heel Nederland. Daarnaast is het belangrijk dat de systemen ontwikkeld worden vanuit de behoefte van de boer en de geit. Het heeft geen nut om systemen te ontwikkelen welke niet gedragen worden door de sector. Bij het gezamenlijke traject proberen we de geitenhouders aan te haken middels de studieclub geitenhouderij, Vakgroep geitenhouderij, Amalthea en Agrifirm. Ook wordt er ondersteuning gezocht bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV).  

Bij geiten willen we de volgende systemen gaan onderzoeken: 

- urinedoorlatende dichte vloer (versnelde urineafvoer) 
- schijnvloer van strorooster met daaronder riolering voor versnelde urineafvoer icm met potmanagement 
- conditionering van de stallucht icm potmanagement 
- binden van ammoniak in stalmest met kleimineralen 
- meermaals per dag toevoegen van micro-organismen aan de stalmest in de pot 
- koelen van de pot   

Stappenplan

Om het praktijkonderzoek te realiseren is het volgende stappenplan uitgewerkt:  
Oktober - inventariseren van perspectiefvolle emissiereducerende stalsystemen - benaderen bedrijfsleven en geitenhouders voor deelname .
November - bepalen welke emissiereducerende stalsystemen waar gerealiseerd worden - schrijven van projectvoorstel voor provincie Noord-Brabant
December - optuigen van projectorganisatie - inrichten van projectgroep - inrichten van klankbordgroep  
Vanaf februari 2020 - start onderzoek:

  • Fase 1  optimaliseren systemen (2020) 
  • Fase 2  bijzondere emissiefactor obv case/controlmetingen 
  • Fase 3  Proefstalmetingen doen op praktijkbedrijven 

 
Nieuwe ideeën

Ben je een geitenhouder, technologiebedrijf of iemand uit een heel andere sector maar met een idee welke bij kan dragen aan de ontwikkeling van een integraal stalsysteem met brongerichte aanpak? Dan komen we graag met je in contact. 

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

2
Melkgeitenhouderij
23
6
Homepage
115