Eindrapport Praktijknetwerk: engerlingen zijn niet 100 procent te bestrijden

Uit het onderzoek van PPS en Praktijknetwerk blijkt dat 100 procent bestrijding van engerlingen niet mogelijk is. Omdat de kevers vaak terugkomen naar hetzelfde perceel, betekent dat een systeemaanpak vooral uit preventieve maatregelen zal moeten bestaan. Vooral blijvend en meerjarig grasland vraagt voortdurende aandacht & zorg om percelen gezond te houden.

Voor alle teelten geldt: wanneer sprake is van een zichtbare aantasting door engerlingen, dan is intensief frezen op het juiste moment een goede optie om de populatie engerlingen de decimeren. In de éénjarige open teelten is dit een goede en werkbare oplossing. Voor grasland is deze grondbewerking lastig vanwege wettelijke eisen aan ‘grasland scheuren’ en de verplichte meldingsprocedure bij RVO.

Het vervolg van de PPS wordt benut voor verfijning van de Systeemaanpak tegen engerlingen op grasland. Naast preventieve methoden wordt gekeken naar curatieve methoden met behoud van het grasland, en naar overige curatieve methoden zoals gewasrotatie of graslandvernieuwing.

Kennis en ervaring delen

Het Praktijknetwerk engerlingen is in 2017 gestart binnen de PPS GroenSysteemaanpak tegen engerlingen (2017-2020). Aanleiding was de toename van schade door engerlingen op de zandgronden in Oost- en Zuid-Nederland, met name in West-Brabant.

In aansluiting op de PPS, die nog tot en met 2020 loopt, is een praktijknetwerk opgericht met ondernemers vanuit de melkveehouderij (grasland), akkerbouw en groententeelt (aardbei). Hiermee is een win-win-situatie bereikt: ondernemers benutten de kennis van WUR op het gebied van beheersing van engerlingen. WUR benut de resultaten uit kansrijke opties die ondernemers in de praktijk toetsen. Het gemeenschappelijk doel was kennis en ervaringen delen en leren van elkaar.

Oplossingen

In het eindrapport ‘Praktijknetwerk engerlingen 2017-2018’ worden de resultaten en oplossingsrichtingen beschreven die op dit moment het meest kansrijk lijken. De nieuwsbrief is een verkorte versie. Deze resultaten zijn openbaar. Je kunt deze documenten met anderen delen, en in je eigen communicatie benutten.

 

Gerelateerd nieuws

2
Akkerbouw
17
2
Biologische land
18
2
Boomteelt en Vaste planten
19
2
Fruitteelt
20
2
Melkveehouderij
2
2
Vollegronds tuinbouw
32
6
Homepage
115