Nu in actie tegen droogteschade

Marieke Verbiesen

Als de grondwaterstand komend voorjaar te laag is door de lange, droge zomer van 2018, beginnen ondernemers al met droogteschade. Om dat te voorkomen, kun je nu maatregelen nemen.

De neerslag die sinds het einde van de droge zomer is gevallen, is op de meeste plaatsen onvoldoende om de grondwaterstand te herstellen.

Dat zou bij voorbaat een achterstand voor het nieuwe groeiseizoen kunnen betekenen.

Om dit te voorkomen, roept ZLTO haar leden op maatregelen te nemen om het water dat nu valt te conserveren. Dat kan op verschillende manieren.

Enkele maatregelen om droogte te voorkomen

  • Een veel toegepaste maatregel is het plaatsen van LOP-stuwen. Dat zijn stuwen die een ondernemer zelf kan plaatsen in een watergang en die hij zelf kan bedienen. Doordat water langer vastgehouden wordt in het gebied, krijgt het de kans om te infiltreren in de bodem.
  • Een andere maatregel die een ondernemer kan nemen, is het verhogen van duikers. Daardoor wordt het waterafvoerend vermogen van een watergang verlaagd. Hierdoor krijgt het water meer gelegenheid om in de bodem door te dringen.
  • Hetzelfde effect krijg je door het plaatsen van een klepafsluiter op een duiker in kavelsloten.
  • Door het verhogen van een slootbodem en het plaatsen van drempels in kavelsloten, wordt het afvoerend vermogen van sloten verminderd en wordt water langer vastgehouden, waardoor het kan worden opgenomen in de bodem.
  • En als greppels worden gedempt, kan hemelwater beter wegzakken in de bodem.

Er is subsidie beschikbaar

Voor al deze maatregelen is subsidie beschikbaar. De stimuleringsbijdrage van provincie Noord-Brabant wordt beschikbaar gesteld in het ZLTO-project Wel goed water geven. Verschillende leden van ZLTO maakten al gebruik van deze mogelijkheid.

Zo investeerde Peter Bartelen, akkerbouwer en vollegrondsgroenteteler in Oud-Gastel, de afgelopen jaren uit eigen middelen in bronnen, stuwen en peilgestuurde drainage. Op deze manier kan hij het grondwaterpeil op zo’n 20 hectare zelf sturen.

Niettemin moest hij vorig jaar diep in de buidel tasten om zijn andere percelen, die verspreid liggen over het gebied, te beregenen.

Bartelen boert in een overgangsgebied van zand en klei, dat veel hoogteverschillen kent.

Maatregelen die de ene boer treft, kunnen gevolgen hebben voor naastgelegen percelen. Daarom pleit hij voor een gebiedsbrede aanpak. ‘Jaren geleden hebben we ons daar als ZLTO-afdeling hard voor gemaakt, maar dat is niet geheel van de grond gekomen. Nu de weersextremen elkaar steeds vaker opvolgen, wordt het tijd dat de neuzen dezelfde kant op komen te staan.’

Zelf aan de slag?

Voor meer informatie of om de mogelijkheden op jouw bedrijf te bespreken, bel met Inge Meijers van ZLTO via (073) 2173147. Ook als je na 1 januari 2017 al een van de maatregelen hebt uitgevoerd, is het nog steeds mogelijk om hiervoor met terugwerkende kracht subsidie te ontvangen.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

2
Akkerbouw
17
2
Biologische land
18
2
Boomteelt en Vaste planten
19
2
Fruitteelt
20
2
Melkveehouderij
2
2
Vollegronds tuinbouw
32
1
Water
3
4
Water en Bodem
49
6
Homepage
115