Praktijknetwerk doet proeven tegen engerlingen

Marieke Verbiesen

Sinds vorig jaar doet het praktijknetwerk van ZLTO op proefpercelen van leden in West-Brabant onderzoek naar engerlingen. Doel is preventie en reductie van schade aan grasland.

 

 

 

Het praktijknetwerk bestaat uit een vaste kern van 25 ondernemers in West-Brabant. Het  wordt in de uitvoering ondersteund door ZLTO en Wageningen University en wordt gefinancierd door ZLTO, ZuivelNL, Crop Solutions, St. Aardbeien onderzoek, BASF, waterschap Brabantse Delta, Landbouw innovatiefonds Brabant en Limagrain. De ondernemers delen ervaringen en doen onderzoek.  

Parasiterende keverdoder

Dat onderzoek wordt begeleid door Klaas van Rozen van Wageningen Plant Research. ‘Er zijn geen middelen tegen engerlingen’, zegt Van Rozen. ‘Er zijn effectieve engerlingenaaltjes, maar in de huidige advisering en toepassing nog te duur voor de graslandteelt. Daarom onderzoeken we verschillende mogelijkheden om de engerlingenpopulatie naar beneden te krijgen. Stapsgewijs moeten we zo komen tot een acceptabele teelt.’

Momenteel lopen er verschillende proeven. Van Rozen: ‘Onder meer met een parasiterende keverdoder die wordt bevorderd door het inzaaien van wilde peen. Daarnaast experimenteren we met vallen waarin geurstof zit. Ook zijn er engerlingentellingen gehouden en hebben we proeven gedaan met het machinaal aanrollen van grasland. Dat lijkt vooral effect te hebben op de afname van de meikeverpopulatie.’

Onderzoek met kalkstikstof

Bij Guido Antonissen, melkveehouder uit Schijf, loopt een proef met kalkstikstof. ‘Daarin zit cyanide, dat de engerlingen kan aantasten of doden. Verder gaat de grasplant er beter van groeien, waardoor hij sterker wordt en beter bestand is tegen de vraat van engerlingen.’

Het praktijknetwerk volgt een langdurig project waarvan de uitkomsten in de loop van de tijd duidelijk worden. De resultaten van de proef met kalkstikstof worden binnenkort bekendgemaakt. ‘Ik hoop dat we er iets van leren,’ zegt Antonissen. ‘Op ons bedrijf hebben we ontzettend veel schade van engerlingen. We moeten hele percelen opnieuw inzaaien of ze brengen te weinig op.’ Klaas van Rozen adviseert ondernemers die momenteel last hebben van engerlingen goed te beregenen en de grasmat aan te rollen.

Systeemaanpak

Het praktijknetwerk loopt parallel met het project PPS GROEN. Binnen dit project wordt gewerkt aan weerbare teeltsystemen, waaronder het ontwikkelen van een weerbaar graslandsysteem op percelen met een engerlingenpopulatie. De kern is een gezonde bodem met weerbaar gras. Afzonderlijke ‘bouwstenen’ bieden geen garantie om het engerlingenprobleem voldoende te beheersen, maar het bundelen biedt goede vooruitzichten om tot een goed resultaat te komen. Algemene preventieve maatregelen worden onderzocht om de plaagdruk te verlagen.

Onderzoek wordt gedaan naar weerbare rassen en bodems, stimulering van natuurlijke vijanden en rotaties met andere gewassen. Naast deze aanpak worden aan de hand van weersverwachtingen, soortmonitoring en schadebeelden diverse maatregelen getoetst om het probleem te verhelpen. ZLTO, Barenbrug Holland, Bayer CropScience en ForFarmers zorgen samen met de WUR voor de uitvoering van het onderdeel engerlingen binnen dit project.

Contact

Wil je meer informatie over het praktijknetwerk of de proeven en het onderzoek naar engerlingen? Neem contact op met ZLTO-projectleider Helma Hoff

Gerelateerd nieuws

2
Melkveehouderij
2
1
Gezonde bodem
1
1
Gezonde planten
8
4
Water en Bodem
49
6
Homepage
115