Bodem en Mestbeleid

Het mestbeleid is een onderwerp dat alle sectoren in de land- en tuinbouw raakt. Of het nu gaat om veehouderij waarbij mest wordt geproduceerd en op eigen of andermans grond wordt aangewend, of om plantaardige sectoren waar bemesting nodig is om gewassen goed te voeden. Bemesting is nodig om landbouwgebruik van gronden mogelijk te maken, tegelijkertijd kan bemesting ook een impact hebben op de omgeving.

Eerlijke mestketen

ZLTO zet zich in voor mestbeleid

Wij hebben een mooi beroep. We zorgen goed voor plant, dier en ecosysteem. En daarbij hoort dat we op de juiste manier omgaan met mest. Om te zorgen voor een eerlijke mestketen hebben LTO Nederland, POV, Cumela, TLN en Rabobank een plan van aanpak gemaakt.

Voldoen aan alle regels rondom mest is soms niet eenvoudig en ook niet altijd wat je wilt. Omdat je vindt dat je grond meer nodig heeft, omdat je de regels ingewikkeld vindt, omdat je de kosten hoog vindt. Maar ZLTO vindt, dat iedereen binnen de mestketen, van veehouder tot loonwerker tot akkerbouwer tot erfbetreder tot adviseur, zich uit volle overtuiging aan de regels moet willen houden.

KeurMest: eerste stap van certificering mestketen

Als boer en tuinder kun je laten zien dat jij je inzet om te werken aan een eerlijke mestketen op je eigen bedrijf. Dat doe je door de gedragscode KeurMest te ondertekenen. Het ondertekenen van deze gedragscode is de eerste stap in de certificering van de gehele mestcode die in 2019 volgt. Meer weten over KeurMest.

Wij zorgen goed voor plant, dier en ecosysteem. En daarbij hoort dat we op de juiste manier omgaan met mest. Voor nu en voor de volgende generaties. En daar mag je ons én elkaar op aanspreken.

Duurzaam bodembeheer

De Nederlandse land- en tuinbouw kan, bij de juiste beleidsmatige keuzes, een bijdrage leveren om maatschappelijke kwesties op te lossen. Daarbij dienen boeren en tuinders in de mestregelgeving meer mogelijkheden te krijgen om duurzaam met de bodem en gewassen om te gaan. Boeren en tuinders willen namelijk goede verzorgers zijn van bodem, plant, dier en ecosysteem. Duurzaam bodembeheer en meer ruimte voor maatwerk hebben gunstige effecten op het beperken van milieuemissies, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, de watervasthoudendheid van de bodem, klimaatwinst via koolstofopslag in de bodem, de bodembiodiversiteit en tot slot de kwaliteit van de geteelde gewassen.

Relevante maatschappelijke uitdagingen:

  • Transitie naar een circulaire economie, waarbij ecologische draagkracht bepalend wordt voor de grenzen van de economische activiteiten
  • Het streven om minder afhankelijk te worden van eindige grondstoffen
  • Een sterk groeiende wereldbevolking met veranderende consumptiepatronen
  • Aandacht voor het behoud aan biodiversiteit
  • Groeiende aandacht voor de reductie van broeikasgassen en de impact van broeikasgassen op klimaatverandering
  • Het streven naar meer individuele verantwoordelijkheid en minder generieke regelgeving
  • Het streven naar het versimpelen van wet- en regelgeving

Onderhandelingen

Eind 2016 starten de onderhandelingen over het mestbeleid in de periode na 2017. ZLTO zet zich daarbij in om meer ruimte te krijgen voor behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid, meer ruimte voor individueel maatwerk in de vorm van bedrijfsspecifiek bemesten en ruimte voor nieuwe meststoffen die geproduceerd worden in de circulaire economie. ZLTO is tegen verdere aanscherpingen in het mestbeleid, omdat die landbouw- en milieukundig een negatieve impact zullen hebben.