Optimaliseren diergezondheid varkenshouderij

Wil je diergezondheid tot een speerpunt van je bedrijfsmanagement maken in jouw varkenshouderij? Zet nu echt stappen.

Samen met je dierenarts en voeradviseur kun je werken aan de optimalisatie van de diergezondheid in jouw varkensbedrijf. Je wordt hierin bijgestaan door een coach. Daarnaast zijn er aanvullende bedrijfsthema’s waarbinnen aanpassingen kunnen worden gedaan.

Integrale aanpak

Je bedrijfssucces is afhankelijk van de voor jou juiste strategie op onder andere de thema’s personeel, huisvesting, stalsysteem, voer, diergeneesmiddelengebruik, hygiëne en bedrijfsmanagement. Alles hangt met elkaar samen en kan elkaar versterken, maar soms ook tegenwerken. Daarom is het van belang bewust alle onderdelen mee te nemen in een integraal plan.

Welke varkenshouders zoeken we?

We zoeken ondernemers (zowel vermeerderaars, opfokbedrijven als gesloten bedrijven) die vanuit het bedrijfsthema diergeneesmiddelengebruik hun bedrijfsmanagement willen optimaliseren. Met name bedrijven die nu volgens de nieuwe benchmarkwaarden voor het antibioticagebruik aan de hoge kant zitten (in rood) en moeite hebben om dit verder te verlagen.

Wat gaan we doen?

Als deelnemer krijg je een ondernemerscoach, die jou gedurende een tweejarig coaching traject begeleidt. De coach bezoekt een aantal keren jouw bedrijf en gaat tijdens die bezoeken samen met jou, de dierenarts en voeradviseur om tafel om te komen tot een plan van aanpak om de diergezondheid te verbeteren/optimaliseren. Gedurende het traject zullen verschillende gegevens gemonitord worden voor onderzoek, o.a. de DDD en de antibiotica resistentieniveaus zullen worden gemeten. Alles gaat in vertrouwelijkheid en gegevens worden anoniem verwerkt.

Wanneer?

De begeleiding van de ondernemerscoach op je bedrijf zal ongeveer twee jaar in beslag nemen (een startbijeenkomst, ongeveer vier bedrijfsbezoeken en eventueel extra telefonische contacten). De start van het project is voorjaar 2019.

Wat kost het je als ondernemer?

Vooral tijd. De ondernemerscoach wordt betaald vanuit het project. Verder vragen wij je gegevensaan te leveren, uiteraard blijven deze anoniem.

Waarom meedoen?

De Stichting Diergeneesmiddelen autoriteit (SDa) heeft in juni een advies uitgebracht om de benchmarkwaardes aan te scherpen. Tevens wil het ministerie het antibioticagebruik in een aantal sectoren nog verder terugdringen. Wij willen je daarbij helpen. Je krijgt begeleiding van een ondernemerscoach waarmee je integraal veranderingen op je bedrijf kan aanbrengen zodat je de diergezondheid optimaliseert.

Wie gaat jou coachen?

Wij werken met ondernemerscoaches uit de sector. Zij zijn bekend bij een groot aantal ondernemers en hebben kennis van de varkenshouderij.

Vragen of direct aanmelden?

Neem contact op met ZLTO:

Heleen Prinsen

heleen.prinsen@zlto.nl

06 212 124 02

 

Janine Roemen

janine.roemen@zlto.nl

06 212 325 94

 

Meer informatie: www.zlto.nl/optimaliseren-diergezondheid-varkenshouderij