Lid worden!
FABulousFarmers_header goed

FABulous Farmers: makkelijker boeren met behulp van agrobiodiversiteit

De druk op onze natuurlijke hulpbronnen neemt toe. Neem bijvoorbeeld de beschikbaarheid van zoet water, een vruchtbare bodem, natuurlijke plaagbestrijding en bestuivende insecten. Daarbij stellen maatschappij, bedrijfsleven en overheden steeds hogere eisen aan het produceren van voedsel en staat de kostprijs onder druk. Als ondernemers kunnen we inspelen op al deze uitdagingen door het toepassen van een volhoudbare en toekomstgerichte landbouwpraktijk.

Om uit te zoeken hoe we dat doen is ZLTO daarom in 2020 met het project FABulous Farmers gestart. Deelnemers passen maatregelen toe voor een verbeterde bodemvruchtbaarheid, goede waterkwaliteit en beschikbaarheid en het stimuleren van functionele agrobiodiversiteit(FAB) op en om het bedrijf. Hierbij kun je denken aan vormen van niet-kerende grondbewerking, groenbemesters, andere vormen van bemesting en de aanleg van bloemenranden of landschapselementen. Daarbij is de bodem de basis en draait het om weerbaarheid. Met een weerbare bodem teel je gewassen die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Dit moet uiteindelijk leiden tot vermindering van het gebruik van hulpbronnen zoals meststoffen, antibiotica en gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien vermindert het de af- en uitspoeling van nutriënten.

 

We houden jou graag op de hoogte van de kennissessies en ontwikkelingen omtrent agrobiodiversiteit. 

word FABulous Farmer

Proeven met maatregelen

Het eerste uitvoeringsjaar van FABulous Farmers zit erop. Zes pilotbedrijven in Zeeland en West-Brabant, waarvan vier akkerbouwers, één fruitteler en één melkveehouder, zijn in 2020 gestart met de implementatie van verschillende FAB-maatregelen. Voorbeelden zijn bankerfields met facelia, andere vormen van grondbewerking,  meerdere vormen van groenbemesters, keuze van bemesting/meststoffen/bokhasi en een actieve inzet van weerstations. Deze maatregelen zijn van meerwaarde voor de teelt en voor de bodem (bodemvocht). 

Effectiviteit en opbrengsten

Met dit boerenproject worden de maatregelen getoetst op effectiviteit en inpasbaarheid in de bedrijfsvoering. De demobedrijven worden begeleid door interne en externe adviseurs van ZLTO om zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen en uit te wisselen.

Naast het uitvoeren van verschillende maatregelen worden binnen het project ook de kosten en baten van de verschillende maatregelen op bedrijfsniveau in beeld gebracht. Daarbij zijn we begonnen met een marktverkenning voor het verwaarden van de maatschappelijke diensten die per maatregel worden geleverd.

Kennissessies

Om de opgedane kennis en ervaringen met jou te delen, bieden we dit jaar verschillende kennissessies aan. Afhankelijk van de corona-ontwikkelingen zullen deze sessies live of digitaal zijn. Op dit moment staan in ieder geval de volgende thema’s op de planning:

Akkerbouw

Kosten- en batenanalyse agrobiodiversiteit  (26 mei avond)
Bodem en bemesting  in de akkerbouw - over grondbewerking en groenbemesters (31 mei ochtend)
Natuurlijke plaagbestrijding in de akkerbouw (juni)
Niet kerende grondbewerking in de akkerbouw – wat zijn onze ervaringen tot nu toe? (okt)

Veehouderij

Kruidenrijk grasland in de veehouderij – over beworteling, bemesting en biodiversiteit (mei)
Beregenen in de veehouderij – over efficiënt watergebruik op zandgronden (juni)

Fruitteelt

Bokashi en bloemenstroken in de fruitteelt  – en over vochtmeters (mei)
Natuurlijke plaagbestrijding in de fruitteelt (okt)

 

Meld jezelf aan als fabulous farmer en blijf op de hoogte!

financierders.PNG

 

Het project FABulous Farmers wordt gefinancierd door Interreg North-West Europe, Provincie Zeeland, Provincie Noord-Brabant,Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Scheldestromen