Lid worden!
Coronavirus - pagina

Vraag en antwoord over het coronavirus

Laatste update: 15 juni 2020 om 08.20 uur

Heb je vragen over arbeid en de Regeling werktijdverkorting neem dan contact op met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw: www.werkgeverslijn.nl/corona of bel naar 088 - 888 66 88.

Klik op de vraag om het antwoord te bekijken.  

Algemene vragen

Belastingen en heffingen

Financiële noodmaatregelen/-regelingen

Nertsen besmet met COVID-19

Noodloket (financieel en psychosociaal)

Regelingen ZZP'ers

Sectorspecifieke vragen

Hoe zit het met de Licenties Gewasbescherming en Knaagdierbestrijding?

Agrarisch ondernemers zouden door de coronacrisis in de knel kunnen komen met hun gewasbeschermings- of knaagdierbeheersingslicentie. Boeren en tuinders zouden hun bewijs van vakbekwaamheid verliezen als deze de komende tijd verloopt en er nog niet voldoende verlengingsbijeenkomsten waren gevolgd. Dat zou wat LTO Nederland betreft onterecht zijn, omdat alle verlengingsbijeenkomsten momenteel zijn opgeschort vanwege de coronacrisis. Er is hierover contact geweest met de overheid. Gelukkig is er een oplossing geboden. Het ministerie van LNV laat weten dat de werkzaamheden tot nader order uitgevoerd mogen worden: “Mocht jouw bewijs van vakbekwaamheid na 16 maart 2020 verlopen en je hebt vanwege de corona-beperkingen niet voldoende bijscholingsbijeenkomsten kunnen volgen, dan zal de overheid hier een coulance-regeling op toepassen. Dit betekent dat je in de genoemde situatie jouw werkzaamheden conform Bewijs van Vakbekwaamheid tot nadere communicatie kan blijven uitoefenen.”  Kijk hier voor de actuele informatie.  

 

Waar vind ik meer informatie over de regeling TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) en TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren)?

Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen kunnen een beroep doen op de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). Deze regeling is niet alleen voor zzp’ers bedoeld, maar ook voor zelfstandige ondernemers (eventueel met personeel) als zij aan de voorwaarden voldoen. De Tozo wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Bij deze regeling wordt geen vermogenstoets gedaan, en ook blijft het inkomen van de partner buiten beschouwing.
De regeling loopt van 1 maart tot 1 juni.
De belangrijkste voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen zijn de volgende;

 • Woonachtig zijn in Nederland
 • Het bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd
 • Voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar
 • Ingeschreven zijn bij Kamer van Koophandel

Op grond van de Tozo-regeling kan een uitkering voor levensonderhoud worden aangevraagd. Deze bedraagt maximaal €1500 voor een gehuwde en € 1.050 voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. Deze zal worden toegekend als je kunt onderbouwen dat jouw inkomen in deze periode minder dan het sociaal minimum bedraagt.

Totale inkomen
Ook wanneer achteraf blijkt dat jouw totale inkomen over 2020 boven het sociaal minimum niveau ligt, hoeft de uitkering niet te worden terugbetaald.
Mocht je mogelijk ook gebruik kunnen maken van de tegemoetkoming via de zogenoemde Togs-regeling dan heeft dit geen gevolgen voor de uitkering.

Lening
Naast de inkomensondersteuning kun je via de Tozo eventueel ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen (maximaal €10.157). De looptijd bedraagt maximaal 3 jaar en in 2020 hoeft niet te worden afgelost. De rente bedraagt 2%.
Per huishouden kan maximaal één keer een uitkering en/of bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Meer informatie neem contact op met een ZLTO-adviseur Anja Roes of Harm de Kleynen.

Op de webpagina van LTO Nederland en op de webpagina van Rijksoverheid vind je ook meer informatie 

Terug naar vragen

Mogen erfbetreders nog op mijn bedrijf komen?

Leveranciers en andere erfbetreders hebben van hun eigen brancheorganisaties ook richtlijnen gekregen. Belangrijk is: fysiek contact vermijden en bonnen en andere documenten via de brievenbus uit te wisselen. LTO Nederland heeft een poster gemaakt. Download deze poster

Terug naar vragen

Waarom staan de beroepen ‘boer en tuinder’ niet op de cruciale beroepenlijst?

De hele keten wordt hierin benoemd; boeren en tuinders zijn hier een onderdeel van.

Terug naar vragen

Waar kan ik informatie vinden over het Coronavirus en de gevolgen voor de land- en tuinbouw?

Voor algemene vragen over het coronavirus: RIVM
Voor vragen over landelijk beleid: LTO Nederland
Voor werkgever en arbeid gerelateerde vragen: Werkgeverslijn land- en tuinbouw
Voor vragen rond veiligheid en hygiëne: Stigas Stigas heeft ook een poster gemaakt met instructies met het oog op het coronavirus, deze download je hier
Voor vragen over de varkenshouderij: POV
Voor vragen over de glastuinbouw: Glastuinbouw Nederland 

Terug naar vragen

Waar kan ik meer informatie over de hygiënemaatregelen vinden?

Deze vind je op de website van het RIVM

Terug naar vragen

Waar kan ik meer informatie vinden over richtlijnen van voerleveranciers?

Op de website van Nevedi

Terug naar vragen

Waarom staan dierenartsen/-verzorgers niet op de lijst met cruciale beroepen? Kan mijn dierenarts/-verzorger gewoon komen?

De minister van LNV schrijft in een brief naar de Tweede Kamer dat het bij de lijst van cruciale beroepsgroepen gaat om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen of vitale processen val je binnen het bereik van de lijst. Veterinaire taken of diensten ten behoeve van de voedselketen vallen, volgens de minister, binnen het bereik van de lijst. Het is aan ondernemers, werkgevers en werknemers om hierin juiste keuzes te maken. Van veel beroepen, en dus ook van dierverzorgers, wordt zoveel als mogelijk gevraagd om zelf oplossingen te vinden om - binnen de kaders van de COVID-19 maatregelen die gelden - activiteiten toch doorgang te laten vinden. Bij knelpunten is het advies om lokaal oplossingen te zoeken.

Terug naar vragen

Wat doet LTO (en mijn regionale organisatie) op dit moment allemaal?

Het crisisteam werkt hard aan verschillende maatregelen om de land- en tuinbouwsector door deze moeilijke tijden te helpen. In dit dashboard zie je welke doelstellingen LTO al heeft behaald en aan welke doelstellingen nog wordt gewerkt.

Terug naar vragen

Belastingen en heffingen

Moet ik wel gewoon aangifte loonheffingen doen?

Ja, de Belastingdienst vraagt werkgevers om hun aangifte loonheffingen op tijd te versturen. Juist nu, tijdens de coronacrisis. Het UWV heeft de gegevens uit de aangiftes loonheffingen namelijk nodig voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren, zodat zij hun werknemers kunnen doorbetalen.

De Belastingdienst doet een beroep op werkgevers om de aangifte loonheffing te doen, echter; werkgevers hoeven deze heffing nog niet te betalen als zij uitstel van betalingen aanvragen. Werkgevers kunnen als zij in betalingsproblemen zijn gekomen door het Coronavirus bijzonder uitstel van betalingen aanvragen Meer informatie lees je op de webpagina van de belastingdienst.

Terug naar vragen

Wat is stand van zaken met betrekking tot het uitstel van de heffing energiebelasting?

Veel ondernemingen hebben nu moeite met hun liquiditeit, daarom wil het kabinet de heffing van de energiebelasting voor ondernemingen in de 2e, 3e en 4e belastingschijf tijdelijk uitstellen. Datzelfde geldt voor de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE). Uit de opbrengst van die opslag op energieverbruik wordt de pot voor de duurzame energiesubsidie SDE+ deels gevuld. Die verdeling was altijd fifty-fifty tussen ondernemingen en burgers, maar dat is inmiddels veranderd naar twee derde voor ondernemers. Zij betalen daar nu dus meer aan mee. Door de coronacrisis hebben ondernemers juist nu een financiële buffer nodig. Vandaar dat het kabinet onderzoekt hoe de energieheffingen kunnen worden uitgesteld. Daarbij is het met name van belang dat het uitstel van betaling voor de belastingplichtige energieleveranciers daadwerkelijk ook leidt tot meer liquiditeit voor de afnemers van elektriciteit en aardgas. Het plan dat onderdeel uitmaakt van het Noodpakket Banen en economie moet nog verder worden uitgewerkt. Het kabinet gaat hierover in gesprek met de energieleveranciers.

Terug naar vragen

Financiële noodmaatregelen/-regelingen

Waar kan ik meer informatie vinden over de Borgstellingsregeling Landbouw?

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Het kabinet geeft aan dat de verruiming snel wordt opengesteld. LTO Nederland heeft hiervoor gepleit omdat het een belangrijk vangnet is om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Agrarische ondernemers kunnen bij de bank een Borgstellingskrediet aanvragen. De overheid staat dan borg voor de lening. Die verruiming kan essentieel zijn voor agrarische ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Op deze webpagina van RVO.

Terug naar vragen

Waar kan ik een aanvraag voor de regeling Borgstelling MKB (landbouwkrediet) indienen?

Deze aanvraag kun je indienen bij jouw eigen bank.

Terug naar vragen

Kan ZLTO de aanvraag voor de regeling Borgstelling MKB voor mij doen?

Nee, Wij kunnen geen aanvragen voor je indienen, het invullen van deze liquiditeitsprognose kan jouw aanvraag wel ondersteunen. 

Terug naar vragen

Voor welke belastingmaatregelen kan ik uitstel van de betaling aanvragen?

Inkomstenbelasting, BTW, de loonbelasting, uitstel heffing energiebelasting, heffing Waterschap. 

Terug naar vragen

Ik heb gehoord / gelezen dat de banken een uitstel voor de aflossing aanbieden, klopt dat?

Ja, dat klopt. Hier lees je meer informatie

Terug naar vragen

Waar kan ik uitstel van aflossing aanvragen?

Bij jouw eigen bank.

Terug naar vragen

Kan ZLTO de aanvraag voor uitstel van aflossing voor mij doen?

Nee, wij kunnen geen aanvraag voor je indienen. Het invullen van deze liquiditeitsprognose kan jouw aanvraag wel ondersteunen. 

Terug naar vragen

Waar kan ik meer informatie vinden over het noodloket?

Op de website van het RVO vind je meer informatie over het noodloket.

Terug naar vragen

Nertsen besmet met COVID-19

Het bedrijf

Op hoeveel bedrijven is het virus aangetroffen?

Het virus is aangetroffen op twee nertsenbedrijven: één bedrijf in Milheeze (Noord-Brabant) en één in Beek en Donk (Noord Brabant).

Waarom zijn de dieren getest?

Op beide bedrijven hadden nertsen maagdarmklachten en ademhalingsproblemen. Ook was er een verhoogde mortaliteit. Deze verschijnselen waren aanleiding voor de betreffende dierenartsen om onderzoek te laten verrichten door de Gezondheidsdienst voor Dieren. Aangezien de dieren negatief testten voor de meest voor de hand liggende bacteriële ziekten heeft de GD ook getest op aanwezigheid van SARS-CoV2. Dit vanwege de vermeende gevoeligheid van nertsen voor infectie en omdat op beide bedrijven personen werkten die ook COVID-19 verschijnselen hadden.

Hoe is vastgesteld dat de nertsen besmet zijn?

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft monsters genomen van dode nertsen en deze met een PCR test onderzocht. Daaruit bleek een besmetting met COVID-19. Deze is inmiddels ook bevestigd door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR).

Hoe zijn de nertsen met corona besmet geraakt?

Dat wordt momenteel nader onderzocht. Vooralsnog wordt er uitgegaan van een besmetting van mens op dier. Op beide bedrijven werkten personen die COVID-19 verschijnselen hadden.

Hoeveel nertsen hebben de betreffende houders en hoeveel zijn er besmet?

Op het bedrijf in Milheeze zijn ongeveer 13.000 volwassen dieren aanwezig en op het bedrijf in Beek en Donk 7500 volwassen dieren. Op beide bedrijven vertonen meerdere dieren ziekteverschijnselen. In Milheeze zijn drie dieren positief getest op SARS-CoV2. In Beek en Donk zijn vijf dieren getest

Hoe komt het dat niet alle nertsen met corona besmet zijn geraakt?

De nertsen zitten in gescheiden hokken. Daarom is er weinig tot geen contact tussen de dieren.

Wat zijn de gevolgen voor deze bedrijven? Komt er een ophokplicht, ruiming en/of onderzoek?

Op de bedrijven geldt geen ophokplicht zoals bij pluimvee. De nertsen worden al binnen gehuisvest. Wel mogen ze niet meer verplaatst worden en ook de mest van deze bedrijven mag niet meer worden afgevoerd. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de bron van de besmetting en de overdracht van het virus. Het is belangrijk om te weten hoe de ziekte zich op het bedrijf ontwikkelt aangezien dit kennis oplevert over COVID-2 in dieren en de overdracht van mens op dier en dier op dier. Tot slot zijn voor de nertsenbedrijven waar besmetting met SARS-CoV2 is vastgesteld aanvullende beschermingsadviezen opgesteld.

Wat wordt er precies onderzocht?

Op de bedrijven worden monsters verzameld van zieke dieren voor virusonderzoek. Ook worden monsters van gezonde dieren verzameld voor antistoffen zodat duidelijk wordt of dieren zonder verschijnselen ook geïnfecteerd kunnen zijn. Ondanks dat niet wordt verwacht dat het virus zich over grotere afstanden zal verspreiden, worden uit voorzorg ook lucht- en stofmonsters genomen in de omgeving van het bedrijf. Dit om na te gaan of hier virus in aangetoond kan worden. Daarnaast zal er onderzoek op mest gedaan worden. Ook zullen eventuele katten op het bedrijf in het onderzoek meegenomen worden, aangezien katachtigen ook gevoelig zijn voor SARS-CoV-2.

Wat is het doel van het onderzoek?

Met het onderzoek wordt kennis verzameld over hoe het virus zich bij dieren gedraagt. Deze kennis kan ook van belang zijn om meer te weten te komen over de verspreiding van het virus tussen mensen.

Wat gaan de overheidsinstanties doen?

Minister Schouten heeft de volgende maatregelen aangekondigd:

 • Nertsenhouders zijn vanaf 26 april 2020 verplicht om verschijnselen van COVID-19 (ademhalingsproblemen en verhoging van mortaliteit) te melden bij het landelijk meldpunt dierziekten (telefoonnummer 0455463188). Omdat andere dieren in de veehouderij niet gevoelig lijken voor SARS-CoV-2, wordt nu alleen voor nertsen een meldplicht ingesteld.
 • Daarnaast zijn voor de nertsenbedrijven waar de besmetting met COVID-19 is vastgesteld aanvullende beschermingsadviezen opgesteld. Ook de mest van deze bedrijven mag niet worden afgevoerd.
 • Op de getroffen nertsenbedrijven wordt onderzoek gedaan naar hoe de ziekte zich op het bedrijf ontwikkelt. Dit levert kennis op over de verspreiding van het virus onder dieren en kan daarmee ook inzicht geven in de verspreiding onder mensen.
 • In de omgeving van het de bedrijven worden uit voorzorg lucht- en stofmonsters genomen. De resultaten van dit onderzoek worden over twee weken verwacht. Tot die tijd wordt geadviseerd om in een straal van circa 400 meter rond de besmette nertsenbedrijven niet te fietsen of te wandelen.

Op basis waarvan gaat u nu onderzoek doen en niet ruimen?

Er is geen aanleiding om de bedrijven te ruimen, omdat er geen aanwijzingen zijn dat de besmettingen op deze bedrijven een rol spelen bij de verspreiding van het virus. Omdat er nog weinig kennis is over besmettingen bij dieren, geven we nu prioriteit aan onderzoek. De kennis die we opdoen uit dit onderzoek is van belang om inzicht te krijgen in hoe het virus zich verspreidt van mens op dier of dier op dier.

Hoe weten we zeker dat er straks niet alsnog geruimd gaat worden?

Er is geen aanleiding om de bedrijven te ruimen, omdat er geen aanwijzingen zijn dat de besmettingen op de bedrijven een rol spelen bij de verspreiding van het virus. Mochten we naar aanleiding van het onderzoek tot andere conclusies komen, dan kunnen we aanvullende maatregelen nemen. Het ruimen van bedrijven wordt alleen gedaan als er geen alternatieven zijn.

Worden de nertsenhouders gecompenseerd?

Als er door het onderzoek kosten worden gemaakt door de eigenaar, worden deze vergoed.
De minister schreef in haar kamerbrief: Daarnaast beraad ik mij op een vergelijkbaar onderzoek bij nertsen, gezien de mogelijke gevoeligheid van deze dieren voor infectie. Gaat dat onderzoek er nu komen met deze bedrijven?
Die toezegging wordt ingevuld met het aangekondigde onderzoek op de besmette bedrijven en de meldplicht.

Nertsbedrijven moeten sowieso in 2024 stoppen, waarom worden deze bedrijven nu niet geruimd?

De besmetting van nertsen met het coronavirus en het verbod op de pelsdierhouderij staan los van elkaar. Het overgangsrecht tot 1 januari 2024 blijft voor alle pelsdierhouders van kracht.

Terug naar vragen

Omgeving van het bedrijf

Hoe weet u dat er geen risico’s voor de volksgezondheid zijn? U gaat juist onderzoeken wat de effecten van besmette dieren op mensen zijn en bovendien neemt u voorzorgsmaatregelen in het gebied.

Er is geen reden om aan te nemen dat het virus zich bij dieren op andere wijze verspreidt dan het tussen mensen doet, namelijk via druppels in de lucht. Alle nertsen worden binnen gehuisvest. Er is daarom geen reden om aan te nemen dat het virus zich over grotere afstanden zal verspreiden. Uit voorzorg nemen we lucht- en stofmonsters in de omgeving van het gebied. De resultaten van dit onderzoek verwacht ik over twee weken. Tot die tijd adviseren we om in een straal van circa 400 meter rond het besmette nertsenbedrijf niet te fietsen of te wandelen.

Terug naar vragen

Nertsen en corona

Hoe schadelijk is het virus voor de nertsen? Sterven alle dieren die ermee besmet raken?

De nertsen die positief getest zijn op het virus hadden last van maag- en darmklachten en ademhalingsproblemen. Ook was het sterftecijfer op het getroffen bedrijf hoger dan gebruikelijk. Of de verschijnselen alleen werden veroorzaakt door een infectie met het COVID-19 virus is niet zeker.

Kunnen de nertsen ook antistoffen opbouwen?

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de opbouw van antistoffen bij nertsen. Maar het ligt voor de hand dat ook nertsen antistoffen aanmaken.

Kunnen nertsen het virus aan elkaar overdragen? (via de lucht)

Nederlandse onderzoekers hebben aangetoond dat fretten elkaar via de lucht kunnen besmetten. Aangezien nertsen nauw verwant zijn aan fretten, is het mogelijk dat ook zij het virus aan elkaar kunnen overdragen. Daar is echter nog geen onderzoek naar gedaan.

Kunnen nertsen het virus overdragen op mensen?

De kans dat dieren besmet raken met het virus en een rol spelen in de verspreiding van het virus, wordt zeer klein geacht. Het grootste risico zit in de overdracht door contact tussen mensen onderling.

Zijn nertsen gevoeliger voor dit virus dan andere dieren?

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de gevoeligheid van dieren voor besmetting met het coronavirus. Uit onderzoeken in China, Duitsland en Nederland blijkt dat fretten vatbaar zijn voor het virus. Aangezien nertsen nauw verwant zijn aan fretten, is het mogelijk dat ook zij het virus aan elkaar kunnen overdragen. Andere dieren, zoals varkens en kippen, konden niet worden besmet. In Nederland wordt verder onderzocht in hoeverre het coronavirus voorkomt bij varkens, katten en nertsen.

Terug naar vragen

Gevolgen nertsenhouderij

Hoe groot is de nertsenhouderij in Nederland? Wat is de toegevoegde waarde van deze sector?

In Nederland zijn ongeveer 140 pelsdierbedrijven, waarin 1600 werknemers actief zijn. Samen houden zij ruim 800.000 nertsen (moederdieren). De pelzen worden voor het grootste deel geëxporteerd, met een totale omzet van circa €90 miljoen per jaar. In 2013 is er in Nederland een verbod op de persdierhouderij gekomen. Dit betekent dat er geen nieuwe pelsdierhouderijen mogen bijkomen. Bestaande nertsenhouderijen mogen onder voorwaarden tot 1 januari 2024 blijven bestaan. Maar ze mogen niet meer uitbreiden.

Wordt de afbouw van nertsenhouderijen in Nederland nu versneld?

De besmetting van nertsen met het coronavirus en het verbod op de pelsdierhouderij staan los van elkaar. Het overgangsrecht tot 1 januari 2024 blijft voor alle pelsdierhouders van kracht.

Zijn er andere nertsenbedrijven met soortgelijke signalen?

Naast de gevonden besmettingen bij nertsen in Meelheze en Beek en Donk, zijn er op dit moment geen gevallen bekend waarbij het coronavirus is geconstateerd bij landbouwhuisdieren.

Verwacht u nog meer besmettingen op nertsenbedrijven?

Nu blijkt dat nertsen vatbaar zijn voor het virus, is er een kans dat het virus op meer bedrijven wordt aangetroffen. Nertsenhouders zijn verplicht dit te melden bij de NVWA.

Zijn er extra maatregelen nodig voor nertsenhouders?

Nertsenhouders zijn verplicht om symptomen van virus melden (ademhalingsproblemen en verhoging van de mortaliteit) te bij het landelijk meldpunt dierziekten (telefoonnummer 0455463188). Alleen op nertsenbedrijven waar COVID-19 officieel is vastgesteld bij nertsen worden extra beschermingsmaatregelen geadviseerd. Op bedrijven waar het virus niet is vastgesteld gelden de algemene hygiënemaatregelen.

Terug naar vragen

Gevolgen veehouderij

Zijn er in Nederland of het buitenland gevallen bekend van landbouwdieren met het coronavirus?

Nee, naast de gevonden besmetting bij nertsen, zijn er op dit moment nog geen gevallen bekend waarbij het coronavirus is geconstateerd bij landbouwhuisdieren. Uit onderzoeken in China en Duitsland blijkt dat varkens en kippen niet besmet konden worden met het coronavirus.

Wat zijn de gevolgen van deze besmetting voor andere veehouders? (varkens, koeien, kippen etc.)

Er zijn geen aanwijzingen dat landbouwhuisdieren, zoals koeien, varkens, kippen, schapen en geiten, geïnfecteerd kunnen raken met het coronavirus. Onderzoek heeft aangetoond dat fretten, nauw verwant aan nertsen, vatbaar zijn voor het virus. In deze onderzoeken konden varkens, kippen en eenden niet worden besmet.

Gaan er nu meer (landbouw)dieren getest worden?

Het ministerie laat onderzoeken in hoeverre het coronavirus voorkomt bij varkens, katten en nertsen. In het kader van dat onderzoek zullen dieren worden getest.

Wat zijn de gevolgen wanneer er in Nederland een geval bekend wordt van corona bij een landbouwhuisdier?

In het geval dat er een landbouwdier met COVID-19 besmet raakt, zullen LNV en VWS gezamenlijk besluiten over de te nemen maatregelen. De samenwerking tussen LNV en VWS verloopt volgens het ‘beleidshandboek crisisbesluitvorming zoönose’.

Kunnen koeien en andere dieren nog gewoon in de wei staan?

Er is op dit moment geen enkele aanleiding om dieren binnen te houden. Koeien en andere landbouwhuisdieren kunnen dus gewoon, als dat past binnen de normale bedrijfsvoering, naar buiten.

Terug naar vragen

Verdenking van corona op veehouderij

Waarom is COVID-19 niet aangifteplichtig voor alle veehouders?

Dierziektes zijn niet aangifteplichtig, tot daar een reden voor is. Naar aanleiding van de besmetting op de nertsenboerderij heeft Minister Schouten aangekondigd dat nertsenhouders vanaf 26 april 2020 verplicht zijn om verschijnselen van COVID-19 (ademhalingsproblemen en verhoging van mortaliteit) te melden bij het landelijk meldpunt dierziekten (telefoonnummer 0455463188). Omdat andere dieren in de veehouderij niet gevoelig lijken voor SARS-CoV-2, wordt nu alleen voor nertsen een meldplicht ingesteld.

Wat moet ik als veehouder doen wanneer ik COVID-19 heb?

Hoewel er geen bewijs is dat landbouwhuisdieren geïnfecteerd kunnen worden, geldt voor voedselproducerende dieren het voorzorgsprincipe totdat meer bekend is over de risico’s. Voor veehouders met COVID-19 is het advies om contact met hun dieren te vermijden, niet in de stal te komen en anderen voor de dieren te laten zorgen.

Wat moet ik als veehouder doen wanneer ik één van mijn landbouwhuisdieren verdenk met het coronavirus besmet te zijn?

Neem telefonisch contact op met uw dierenarts.

Kan ik iets doen om besmetting en overdracht van het virus op mijn veehouderij te voorkomen?

Zorg voor het naleven van de algemene hygiëneregels, die ook van toepassing zijn voor het voorkomen van de introductie van dierziekten. Pas de hygiënemaatregelen toe bij het betreden van de dierverblijven, laat geen onnodig bezoek toe op het bedrijf, en vraag iemand anders de dieren te verzorgen als u COVID-19 patiënt bent. Voor het nertsenbedrijf waar de besmetting met COVID-19 is vastgesteld zijn aanvullende beschermingsadviezen opgesteld.

Terug naar vragen

Gevolgen huisdieren

Moeten mensen met huisdieren zich nu zorgen maken?

Het advies voor de omgang met huisdieren blijft ongewijzigd. Patiënten met (klachten passend bij) COVID-19 vermijden uit voorzorg contact met hun dieren. Zieke dieren van patiënten met (klachten passend bij) COVID-19 blijven zo veel mogelijk binnen. Mensen die vermoeden dat hun dier COVID-19 heeft, adviseren we telefonisch contact op te nemen met hun dierenarts. De NVWA besluit samen met de dierenarts of aanvullend onderzoek nodig is.

Ik houd fretten als huisdier, loop ik nu extra risico om besmet te worden?

Uit onderzoek blijkt dat fretten vatbaar zijn voor het virus. Maar er zijn geen aanwijzingen dat fretten het virus overdragen op mensen. De kans dat (huis)dieren besmet raken met het virus en een rol spelen in de verspreiding van het virus, wordt zeer klein geacht. Het grootste risico zit in de overdracht door contact tussen mensen onderling.

Komt er een meldplicht voor katten en huisdieren die besmet zijn?

Er geldt op dit moment alleen en meldplicht voor nertsenhouders.

Terug naar vragen

Noodloket (financieel en psychosociaal)

Ik ben bang voor het virus en de gevolgen. Waar kan ik met mijn vragen terecht?

Wij bieden ledenzorg: voor de menselijke kant van het agrarisch ondernemerschap. Naast de bedrijfseconomische kant, kan deze crisis de agrarisch ondernemers en hun gezinnen ook op een andere, menselijke kant treffen. Kom jij of één van jouw gezinsleden door het coronavirus op persoonlijk vlak in de knel? Schroom niet om hulp te vragen. De ZLTO informatielijn biedt graag een luisterend oor aan leden die een gesprek willen om hun hart te luchten of zorgen te delen.

ZLTO leden kunnen ook altijd bij Willem Leys of Adri van de Plas terecht voor de psychosociale kant van het ondernemerschap zij bieden een luisterend oor, professioneel advies en verwijzen desgewenst door naar specialisten.

Terug naar vragen

Waar kan ik de aanvulling voor levensonderhoud aanvragen?

Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen kunnen een beroep doen op de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). Deze regeling is niet alleen voor zzp’ers bedoeld, maar ook voor zelfstandige ondernemers (eventueel met personeel) als zij aan de voorwaarden voldoen. De Tozo wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Bij deze regeling wordt geen vermogenstoets gedaan, en ook blijft het inkomen van de partner buiten beschouwing.
De regeling loopt van 1 maart tot 1 juni.
De belangrijkste voorwaarden om voor deze regeling in aanmerking te komen zijn de volgende;

 • Woonachtig zijn in Nederland
 • Het bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd
 • Voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar
 • Ingeschreven zijn bij Kamer van Koophandel

Op grond van de Tozo-regeling kan een uitkering voor levensonderhoud worden aangevraagd. Deze bedraagt maximaal €1500 voor een gehuwde en € 1.050 voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. Deze zal worden toegekend als je kunt onderbouwen dat jouw inkomen in deze periode minder dan het sociaal minimum bedraagt.

Totale inkomen
Ook wanneer achteraf blijkt dat jouw totale inkomen over 2020 boven het sociaal minimum niveau ligt, hoeft de uitkering niet te worden terugbetaald.
Mocht je mogelijk ook gebruik kunnen maken van de tegemoetkoming via de zogenoemde Togs-regeling dan heeft dit geen gevolgen voor de uitkering.

Lening
Naast de inkomensondersteuning kun je via de Tozo eventueel ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen (maximaal €10.157). De looptijd bedraagt maximaal 3 jaar en in 2020 hoeft niet te worden afgelost. De rente bedraagt 2%.
Per huishouden kan maximaal één keer een uitkering en/of bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Meer informatie neem contact op met een ZLTO-adviseur Anja Roes of Harm de Kleynen.

Op de webpagina van LTO Nederland en op de webpagina van Rijksoverheid vind je ook meer informatie 

Terug naar vragen

Sectorspecifieke vragen

Bomen en vaste planten

Kijk voor actuele informatie en vragen over Bomen en Vaste planten op de website van LTO bomen en vaste planten

Terug naar vragen

Doorgeven geleden omzetverlies maand maart?

De vakgroep Bomen en vaste planten wil graag van zoveel mogelijk leden het omzetverlies over de maand maart weten. Lees meer.  

Terug naar vragen

Is transport van planten nog toegestaan? Bijv. aardbeienplantjes of plantgoed voor de fruitteelt.

Ja, transport van planten is toegestaan vanwege het belang van de voedsel continuïteit.

Terug naar vragen

Glastuinbouw/sierteelt

Alle vragen voor tuinders staan op de website van Glastuinbouw Nederland

Terug naar vragen

Ik lijd schade en heb inmiddels een schadeformulier toe gemaild gekregen, dit heb ik ingevuld en moet ik naar mijn brancheorganisatie mailen, is dat LTO?

Nee, dat is Glastuinbouw Nederland. Neem contact op met Jos van Kester voor informatie via telefoonnummer 06 - 462 167 29. 

Terug naar vragen

Wie zet zich in voor een oplossing voor het niet afnemen van kalveren?

De COV is hier mee bezig. De COV heeft minister Schouten om een financiële tegemoetkoming voor getroffen kalverhouders gevraagd. Ook is in een brandbrief aan de Europese Commissie marktsteun gevraagd.

Terug naar vragen

Komt er uitstel voor de regels rond de licentie KBA (knaagdierenbestrijding), nu we niet in groepen bij elkaar mogen komen?

Er wordt gewerkt door het ministerie van LNV aan een coulanceregeling, zodra hier uitsluitsel over is van het ministerie zullen we dit communiceren.

Terug naar vragen

Hoeveel mensen mogen er gezamenlijk op een manege zijn?

Voor het antwoord op deze vraag en alle andere vragen over paarden kun je hier terecht bij de Sectorraard paarden

Terug naar vragen

Mesttransport en loonwerk

Voor alle vragen over mesttransporten en loonwerk kun je terecht bij Cumela

Terug naar vragen

Multifunctionele Landbouw

Welke multifunctionele bedrijven komen in aanmerking voor de TOGS-regeling?

De regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) staat sinds 15 april (15.15u) ook open voor agrarische bedrijven die bijvoorbeeld met hun camping of verhuur van vakantiehuisjes omzetverlies lijden. Voor agrarische ondernemingen geldt dat als de hoofdactiviteit valt onder hoofdcode 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en de jacht, TOGS alleen mag worden aangevraagd als er een nevenactiviteit is met SBI-code 55.20.1, 55.20.2, 55.30 of 93.29.9. Het omzetverlies moet betrekking hebben op een van deze nevenactiviteiten.

55.20.1 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen
55.20.2 Jeugdherbergen , vakantiekampen, groepsaccommodaties
55.30    Kampeerterreinen
93.29.9 Overige recreatie (rest)(geen jachthavens)

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) moeten ondernemers voldoen aan een aantal voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden die voor alle ondernemingen gelden en er zijn aanvullende voorwaarden voor bepaalde ondernemingen. Op de website van RVO.nl is alle informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure te vinden.

Terug naar vragen

Wat kunnen multifunctionele landbouw ondernemers doen als de sbi-code wel in de lijst voorkomt, maar niet als hoofd-sbi van het bedrijf ingeschreven staat bij de Kvk? 

Een mogelijkheid die er voor ondernemers overblijft, is om gebruik te maken van het formulier melding niet aansluitende sbi code.

Daarin kunnen drie mogelijke wijzigingen aangemerkt worden:

 • De geregistreerde SBI-code dekt niet (volledig) de lading van mijn hoofdactiviteit.
 • De geregistreerde SBI-code is niet meer mijn hoofdactiviteit.
 • Een van de geregistreerde nevenactiviteiten is inmiddels hoofdactiviteit geworden.

Ondernemers die door de coronamaatregelen in de knel zijn gekomen of dreigen te gaan komen, kunnen proberen om via deze weg alsnog aanspraak te maken op de regeling.

Terug naar vragen

Boerderijwinkels

Mag mijn boerderijwinkel open blijven?

Ja, met aangepaste regels mag de boerderijwinkel open blijven. LTO Nederland heeft een poster voor klanten ontwikkeld, om hen te wijzen op regels die gelden. Deze poster vind je onderaan op de pagina www.zlto.nl/coronavirus

Regels voor klanten:

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
 • Verblijf niet langer in de winkel dan noodzakelijk
 • Neem geen extra bezoekers mee
 • Voorkeur aan contactloze betaling
 • Bij verkoudheidsklachten: blijf thuis
 • Neem voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht:
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen

Verder kun je als boerderijwinkel extra maatregelen nemen door de verschillende contactpunten, zoals deurklinken, regelmatig gedurende de dag te reinigen.

Terug naar vragen

Moeten er aanvullende beschermingsmaatregelen genomen worden (zoals in supermarkten)?

Ja, je bent er als ondernemer verantwoordelijk voor dat je klanten regels naleven of kunnen naleven. De Rijksoverheid heeft richtlijnen voor verantwoord winkelen opgesteld.

Aanvullend heeft het CBL voor kleine supermarkten zonder winkelwagens gesteld dat het gebruik van een mandje verplicht. Beperk het aantal mandjes zodat er niet meer klanten binnen kunnen dan één klant per 10m2 winkelvloer. Indien er bij een winkel op een bepaald moment geen mandje (of winkelwagen indien aanwezig) beschikbaar is, mogen er op dat moment geen nieuwe klanten naar binnen. Klanten dienen buiten te wachten tot er een mandje beschikbaar is. Lees meer informatie.

Terug naar vragen

Boerderijeducatie

Mag ik groepen ontvangen voor boerderijlessen?

Nee. De overheid heeft maatregelen genomen tegen het verder verspreiden van het corona-virus. Groepsvorming is verboden, wat het geval is als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen.

Terug naar vragen

Mag ik een boerderijeducatie evenement of ander boerderij evenement organiseren?

Groepsvorming is verboden, wat het geval is als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen. In geval van vergunningsplichtige evenementen geldt deze maatregel tenminste tot 1 juni 2020.

Gaat de Nationale Buitenlesdag door?

Nee. De Nationale Buitenlesdag (gepland op 7 april) gaat niet door. De organisatie van IVN en Jantje Beton kondigt aan een nieuw moment in het najaar te plannen. Meer informatie op: www.buitenlesdag.nl.

Terug naar vragen

Recreatie

Mag ik nog gasten ontvangen op mijn bedrijf?

Tot en met in elk geval 28 april

 • kunnen eet- en drinkgelegenheden en sportclubs niet geopend zijn
 • gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen van campings en vakantieparken zijn gesloten (nieuw besluit 31 maart)
 • mogen er geen (niet-vergunningsplichtige) bijeenkomsten en samenkomsten plaatsvinden
 • alle bijeenkomsten en samenkomsten die vergunningsplichtig zijn, zijn verboden tot 1 juni.

Voor alle accommodaties geldt dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Veiligheidsregio’s/Gemeenten mogen vakantieparken en dergelijke sluiten. De verordeningen zijn een uitwerking van landelijk beleid, maar kunnen per regio verschillen. Raadpleeg de veiligheidsregio voor de exacte regels.

Stand van zaken veiligheidsregio waar noodverordeningen van kracht zijn (29-4-2020 14:00u):
Situatie Noord-Brabant: Het merendeel aan recreatieve overnachtingen was verboden vanaf 3 april. Dit is vanaf 29 april 2020 opgeheven. Wel dient gezamenlijk sanitair gesloten te blijven en blijft het verbod op samenkomsten gelden

Situatie Zeeland: Recreatief overnachten was verboden vanaf 30 maart. Vanaf 1 mei tot vooralsnog 22 mei mogen recreatieondernemers 15 procent van hun slaapplaatsen verhuren, mits die verblijfsplaatsen eigen sanitair hebben. Onder individuele sanitaire voorzieningen wordt verstaan deugdelijke toilet-, douche- en wasvoorziening met een aansluiting op een rioolsysteem. Verhuurders moeten hun gasten registreren op www.zeelandveilig.nl/corona. Het verblijf van seizoenarbeiders en zakelijke overnachtingen is nog steeds toegestaan.

Situatie Zuid-Holland (noord-midden-zuid): Recreatieve overnachtingen zijn verboden tot 10 mei 2020. Het verblijf in hotels en op vaste standplaatsen met eigen sanitaire voorzieningen wel toegestaan. Het verblijf van seizoenarbeiders en zakelijke overnachtingen mag wel.

Situatie Twente: Recreatief en toeristisch verblijf is niet toegestaan. Mensen die niet-recreatief in een vakantiehuisje verblijven, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, verbouwing, echtscheiding of permanente bewoning, mogen blijven. Let op: de plaatselijke regels over permanente bewoning van vakantieverblijven in het kader van het bestemmingsplan, blijven gewoon geldig.

Op dit moment is er buiten het voorgaande geen verbod op het ontvangen van bezoekers, mits het mogelijk is om de gestelde hygiëne-maatregelen in acht te nemen. Als het niet in een regionale noodverordening is vastgesteld, hoeven verblijfsaccommodaties niet dicht (eet- en drinkvoorzieningen hiervan wel). Echter met de verplichting gemeenschappelijke was-, toilet- en douchevoorzieningen te sluiten, is het niet mogelijk bepaalde verblijfsaccommodaties zoals kampeergelegenheden te bieden. Alleen camperplaatsen en locaties met privé-voorzieningen kunnen mogelijk nog door gaan. Aangezien voor de thuissituatie het advies is om het bezoek te beperken tot 3 personen, zijn de mogelijkheden sowieso beperkt.
Verder is ‘room’service, klanten laten afhalen en eten bezorgen is toegestaan. Daarbij moet voorkomen worden dat mensen dicht op elkaar staan en eten mag niet ter plekke worden opgegeten. Groepsvorming is tenslotte verboden, wat het geval is als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen.

Terug naar vragen

Welke extra hygiënemaatregelen kan ik toe passen?

Dit verschilt uiteraard per situatie. Denk aan: geen handen schudden, niet persoonlijk ontvangen/begeleiden van gasten, maar geef informatie papier, telefonisch contact of via e-mail, WhatsApp en dergelijke, gebruik ontsmettende schoonmaakmiddelen, het extra vaak en goed schoonmaken van handcontactpunten (kranen, lichtknoppen, deurklinken enzovoorts), gebruik alleen papieren handdoeken, stel papieren zakdoekjes en handgel met alcohol ter beschikking aan bezoekers en eventuele medewerkers, contactloos betalen, mensen met klachten zoals hoesten, niezen en koorts verzoeken niet te komen. En hang gedragsregels voor personeel en gasten zichtbaar op.

Terug naar vragen

Wanneer moet ik dicht/gesloten blijven?

Met uitzondering van de geldende dwingende voorschriften van RIVM en de betreffende veiligheidsregio (check voor de actuele informatie altijd www.rivm.nl en de site van de veiligheidsregio waarin je bedrijf is gevestigd) is het een eigen afweging om je recreatieve bedrijvigheid wel of niet (deels) te sluiten of in aangepaste vorm door te laten gaan. Uiteraard zijn op de eerste plaats de gestelde ‘verboden’ bepalend. Het betekent dat alleen verblijf met het eigen gezin in een accommodatie met privé sanitaire voorzieningen is toegestaan, of maximaal 3 personen die niet aan elkaar verwant zijn. Verder kan je onderstaande punten mogelijk gebruiken in je afweging:

 • Is het te doen om voldoende extra hygiëne maatregelen toe te passen?
 • Is het mogelijk dat gasten 1,5 meter afstand van elkaar bewaren?
 • Zijn er ruimtes die gezamenlijk gebruik dienen te worden, waarbij bezoekersstromen door elkaar heen gaan lopen?
 • Ontvang je veel gasten uit risicogroepen zoals kwetsbare ouderen of andere mensen met gezondheidsproblemen?
 • Kan je de gast nog dezelfde beleving bieden als anders? Het kan dat dit niet meer mogelijk is door de sluiting van horecagelegenheden plus attracties in de nabije omgeving en gebieden zoals stranden en natuur waar zich te veel mensen bij elkaar bevinden.
 • Ontvang je doorgaans veel gasten die uit een besmet gebied komen? Het is juridisch lastig om gasten uit een besmet gebied te weigeren zolang er geen sprake is van een Lock down, en je loopt mogelijk grotere gezondheidsrisico’s als je veel personen uit een besmet gebied op je bedrijf ontvangt. Het kan raadzaam zijn uit voorzorg te sluiten.
 • Als je bijvoorbeeld in het geval van een camping nog open moet gaan (start van het seizoen), is het de vraag of je veel opstartkosten maakt en wat je aan extra financieel risico wilt lopen. Het is denkbaar dat er later alsnog overheidsmaatregelen volgen, die sluiting verplichten.

Wat verstandig is, is buiten de verboden een grijs gebied en kan op veel verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Het RIVM adviseert om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet binnen 1,5 meter van andere personen te komen. Je kunt in overleg met de klant treden om te bespreken wat wijsheid is, en eventueel een alternatief aanbieden zoals een voucher of het omboeken naar een andere datum. Let op: Dit hoef je niet te doen. Indien de klant niet wenst te komen, ben je niet verplicht om geld terug te betalen.

Terug naar vragen

Is er steun voor het inkomensverlies als gevolg van de maatregelen?

Er is een regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Om hier gebruik van te kunnen maken moet worden voldaan aan diverse criteria. Zo dient het te gaan over de hoofdactiviteit van de onderneming, mag de onderneming geen fysieke vestiging hebben op een woonadres en moet de SBI code in de lijst met vastgestelde getroffen branches en sectoren. Momenteel staan de SBI codes welke multifunctionele landbouwbedrijven veelal hebben nog niet in de lijst, en ook de twee bovengenoemde punten zijn vaak een probleem bij bijvoorbeeld een minicamping als neventak. Het is dan nu (nog) niet mogelijk om compensatie aan te vragen. Onderaan deze internetpagina staat wat eventueel mogelijkheden zijn als het niet lukt met de SBI-code.

LTO voerde samen met vekabo met succes lobby en bepaalde toerisme gerelateerde neventakken komen nu voor een tegemoetkoming/noodfonds in aanmerking. Tevens wordt er voor verblijfsrecreatie gesproken over bijvoorbeeld het toestaan van seizoenverlenging na 1 oktober, om de geleden schade in te kunnen halen. Daarnaast worden gemeenten gevraagd om de heffing van toeristenbelasting uit te stellen of in 2020 achterwege te laten.

Verder kun je mogelijk een beroep doen op je gasten om met je bedrijf niet in de financiële problemen te komen. Dit door een voucher voor te stellen in plaats van het terug betalen van de (aan) betaling. Een ander idee is om aan (potentiële) gasten die nog niet geboekt hebben, een voucher aan te bieden en te betalen voor een boeking zodra dat weer mogelijk is. Dit soort oproepen zie je in de horeca met een dinerbon te koop voor €50 ter waarde van €55 of een gratis dessert, zodat ze toch geld binnen krijgen.

De Tijdelijke overbruggingsregling zelfstandig ondernemers (Tozo) is om zelfstandigen (inclusief zzp’ers) inkomensondersteuning te verschaffen. Met deze regeling kunnen zelfstandige ondernemers maximaal €1.500 netto per maand ontvangen. Via de regeling kun je ook leningen voor bedrijfskapitaal krijgen.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is voor werkgevers met omzetverlies om werknemers met een vast en met een flexibel contract door te betalen. Deze komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. Aanvragen kunnen vanaf 6 april worden ingediend bij het UWV. Indien je al werktijdverkorting hebt aangevraagd, krijg je hierover bericht. Het wordt beschouwd als een aanvraag voor de NOW. Er zal aanvullende informatie bij je worden opgevraagd.

Terug naar vragen

Het is niet meer mogelijk om op mijn bedrijf te overnachten omdat gezamenlijke sanitaire voorzieningen verboden zijn of omdat de veiligheidsregio recreatieve overnachtingen verboden heeft. Wat betekent dit voor de aanbetalingen?

De oorspronkelijke overeenkomst kan niet worden uitgevoerd en dat brengt een restitutieplicht met zich mee ten aanzien van de vooruitbetaalde gelden en er mogen geen administratiekosten worden gerekend. Het is prima om de gast een verblijf aan te bieden voor een vervangende periode om restitutie te voorkomen. Bekijk of je e samen uit kunt komen door middel van een voucher, tegoedbon of andere afspraken.  

Een aanbod om de vakantie op een later moment alsnog te komen inhalen op uw bedrijf hoeft door de recreant echter niet te worden geaccepteerd; dat is namelijk een aanzienlijke aanpassing van de oorspronkelijke overeenkomst. Je kunt de gast wel vragen om enige coulance te tonen gezien de omstandigheden en om als bedrijf niet in de financiële problemen te komen.

In het geval de recreant het aanbod niet accepteert, dient u de vooruitbetaalde gelden terug te betalen. Echter zeker wanneer de boeking na 14 maart 2020 is gemaakt, toen het Corona virus al rondging en er maatregelen werden afgekondigd, hoef je niet akkoord te gaan met het verzoek tot terugbetaling van de huursom. Het was dan tenslotte geen onvoorziene gebeurtenis meer.

Terug naar vragen

Hoe ga ik om met het versturen van (aan)betalingsverzoeken voor boekingen die na de geldende verboden periode gepland staan?

Het is momenteel nog niet te zeggen hoe de maatregelen na de aangegeven periode al dan niet verlengd worden. Het is beter te wachten met het versturen van betalingsverzoeken voor accommodaties/activiteiten welke nu niet plaats kunnen vinden totdat het vervolg duidelijk is. Je kunt overwegen om het wel te doen waarbij je het omzet in een late te besteden voucher, mocht te zijner tijd de boeking niet door kunnen gaan.

Terug naar vragen

Als ik zelf besluit om te sluiten en boekingen te annuleren, wat betekent dit voor (aan)betalingen?

Je levert dan niet meer wat je bent overeengekomen en je gasten hebben recht op restitutie.

Terug naar vragen

Mijn bedrijf/activiteit is niet gesloten door een overheidsmaatregel, maar klanten annuleren toch hun boekingen. Kunnen de kosten hiervan vergoed worden?

Als jouw bedrijf/activiteit niet is gesloten als gevolg van een overheidsmaatregel kan de gast gewoon komen. Als hij/zij annuleert vanwege het coronavirus, dan impliceert dat niet dat hij het vooruitbetaalde bedrag kan terug claimen. De overeengekomen annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing. Mogelijk kun je met de klant de boeking uitstellen naar een andere periode. In het geval de gast afkomstig is uit een land of regio die ‘op slot zit’ en dus zijn woonomgeving niet mag verlaten, is het antwoord niet anders. Je kunt gewoon ‘leveren’ wat is afgesproken, maar de groep kan als gevolg van een overmachtssituatie ‘niet afnemen’. Die situatie ligt echter meer in de risicosfeer van de gast, dan van de ondernemer en de afgesproken annuleringsvoorwaarden gelden. Een optie is dat je een alternatieve periode aanbiedt om dan alsnog de activiteiten te laten plaatsvinden.

LTO Nederland heeft een document opgesteld, waar ondernemers gebruik van kunnen maken om gasten te informeren over de situatie en mogelijkheden.

Terug naar vragen

Eén of meerdere personen van een gezelschap kunnen niet meekomen want ze zitten in thuisquarantaine, of ze komen uit een gebied dat op slot zit. Hoe zit het in deze gevallen met annuleren en kosten?

Als in jouw regio recreatieve overnachtingen niet verboden zijn en het op je accommodatie mogelijk is een verblijf te bieden met privé sanitaire voorzieningen, ligt dit meer in de risicosfeer van de betreffende personen. Je kunt als ondernemer in principe gewoon leveren, maar de groep kan door een “overmachtssituatie” niet afnemen. Restitutie van geld  is dan ook niet aan de orde. Je kunt een alternatieve periode aanbieden aan de groep, hiertoe ben je echter niet verplicht. 

Terug naar vragen

Kan een gast eventueel een beroep doen op de dekking van zijn annuleringsverzekering?

Als er geen Lock down is, is er voor een eventueel afgesloten annuleringsverzekering geen sprake van een geldige annuleringsreden en volgt er dus geen terugbetaling uit de verzekering. Tenzij de recreant zelf ziek is of een reisgenoot ziek is of – wanneer hij/zij niet ziek is- hij/zij zich heeft bijverzekerd voor extra annuleringsredenen, zoals de uitbraak van een besmettelijke ziekte.  Dit laatste is overigens meestal niet het geval. Bij een annulering omdat de recreant of een van zijn/haar reisgenoten ziek is, moet deze wel een doktersverklaring bij de annuleringsverzekering aanleveren om daar een beroep op te kunnen doen.

Terug naar vragen

Wanneer een boeking wordt omgeboekt naar een nieuwe periode, geldt dan nog de oude annuleringsregeling (waardoor er sprake is van een betalingsverplichting die is gerelateerd aan de oorspronkelijke aankomstdatum)?

In deze bijzondere tijd van uitzonderlijke overmacht geldt de oude annuleringsregeling. De consument is gehouden het bedrag te betalen dat hij volgens de oorspronkelijke overeenkomst, dus gerelateerd aan de oorspronkelijke datum van aankomst of datum van uitvoering van de overeenkomst, verschuldigd is. Een alternatief is dat er wordt omgeboekt, zonder het recht van annuleren. Een mogelijkheid is met een voucher te gaan werken die in de plaats komt van een terugbetaling door de ondernemer bij annulering. Je ziet op dit moment veel zogenaamde ‘corona-vouchers’. Deze hebben een langere geldigheidsduur dan andere vouchers, bijvoorbeeld 1 jaar in plaats van 6 maanden. De waarde van de voucher is het bedrag dat door de consument is aanbetaald voor zijn boeking. De voucher biedt voordelen voor de consument, want in plaats van slechts een beperkte teruggave van zijn aanbetaling (die is volgens de oorspronkelijke overeenkomst beperkt naarmate de annulering korter voor de aankomst of aanvang van het verblijf of uitvoeringsdatum plaatsvindt) blijft de volledige aanbetaling staan. De aanbetaling kan via de voucher worden ingewisseld voor de betaling van een nieuwe verblijfsperiode of een nieuwe activiteit bij dezelfde aanbieder die in de plaats komt van het verblijf of de activiteit die als gevolg van de coronacrisis is komen te vervallen.

Terug naar vragen

Er is veel onvrede bij klanten die boekingen annuleren. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan?

Probeer om begrip te vragen, van beide kanten is er immers niets te doen aan de genomen maatregelen, die zijn vooral genomen in het belang van ieders gezondheid. Wanneer je accommodatie open kan blijven en je dus wat is afgesproken kunt leveren, maar de klant kiest er zelf voor om te annuleren, kun je overwegen om klanten tegemoet te komen door een voucher voor een volgend bezoek/verblijf aan te bieden ter waarde van de (aan)betaling. Dit heeft voor de klant als voordeel, dat in plaats van mogelijk beperkte teruggave op basis van de annuleringsvoorwaarden, het volledige bedrag als tegoed blijft staan.

Terug naar vragen

Dienen betaalde seizoenplaatsen te worden terug betaald?

Als de overeenkomst voor een seizoenplaats kan worden uitgevoerd zonder gebruik van gezamenlijke sanitaire voorzieningen en er geen verbod is op recreatieve overnachtingen, is terugbetaling niet aan de orde. Je kunt de gasten ontvangen en gebruik laten maken van de plaats. Het verblijf zal anders zijn dan normaal doordat er voorzieningen gesloten zijn. Maar dit is geen reden dat een gast kosteloos kan annuleren.

Als de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, moet de aanbetaling/vooruitbetaalde prijs worden terug betaald. Bij een seizoenplaats is nog steeds te verwachten dat het grootste deel van de overeenkomst wel kan worden uitgevoerd. De klant kan wel vragen om een deel van het betaalde bedrag terug te krijgen, afhankelijk van de hoogte hiervan ten opzichte van de mogelijke (ter verwachten) resterende periode.

Terug naar vragen

Hoe zit het met de huurovereenkomst van vaste plaatsen voor stacaravans/chalets als een klant wil annuleren?

De vraag is of de klant de overeenkomst wil annuleren of de overeenkomst wil eindigen. In dat geval moet namelijk de stacaravan snel van het bedrijf worden verwijderd en dat is waarschijnlijk niet de bedoeling van de vaste gast.
De gast vraagt zich waarschijnlijk af of hij wel kan komen c.q. of het bedrijf wel open is, danwel hij wil vanwege corona zelf niet komen. Als jouw bedrijf open is en de gast is niet afhankelijk van de gesloten gezamenlijke sanitaire voorzieningen, kun je gasten gewoon ontvangen. Ze kunnen ongestoord gebruik blijven maken van hun chalet/stacaravan. Geef wel aan dat er wellicht enkele beperkingen gelden maar die hebben geen invloed op het gebruik van het eigen chalet.
Pas als het kabinet of een bepaalde veiligheidsregio een besluit neemt dat alle recreatiebedrijven (in een regio) dicht moeten, is er een nieuwe situatie. De gevolgen daarvan voor de uitvoering van de standplaatsovereenkomst zijn dan ook nog niet bekend en daarover kan je dan ook geen uitspraken doen in de richting van je vaste gasten.

Bron: Hiswarecron.nl Kijk hier ook voor meer vragen en antwoorden.

Terug naar vragen

Zorgboerderijen

De maatregelen met betrekking tot het coronavirus volgen elkaar in rap tempo op. Het zijn onrustige en zorgelijke tijden, ook op zorgboerderijen. Juist op zorgboerderijen zijn vaak kwetsbare mensen die je graag wilt beschermen. Het nemen van forse maatregelen als het sluiten van dagbesteding en het verbieden van bezoek gaat vaak recht tegen je gevoel in. Toch is juist dit nodig om mensen binnen én buiten zorgboerderijen te beschermen. In deze nieuwsbrief proberen we zorgboerderijen houvast te geven bij het nemen van beslissingen over het continueren van de noodzakelijke zorg op een manier die veilig is voor deelnemers, zorgboeren en de Nederlandse samenleving

Let op 1! Onderstaande informatie geldt voor het grootste deel van het land. Lokaal, bijvoorbeeld in Brabant en Limburg, kunnen er strengere regels gelden die door regionale gezaghebbers zoals de Burgemeester en de regionale GGD zijn vastgesteld. Ook de afspraken die je hebt met jow regionale organisatie gaan boven deze informatie.

Let op 2! De ervaring leert dat maatregelen snel kunnen veranderen. Houd de actualiteit in de gaten en neem bij vragen contact op met de regionale organisatie waar je bij aangesloten bent. Zij zullen de vragen indien nodig doorsturen aan de Federatie.

Wat mag ik met dagbesteding (en logeeropvang)?

De urgentie in het medisch systeem en de richtlijnen van het RIVM zijn momenteel zodanig dat we de gevolgen daarvan zien in vrijwel alle gelederen van de samenleving.

De schatting van de Federatie is dat op dit moment de geleverde dagbesteding op zorgboerderijen met circa 80% afgenomen is. In het Financiële dagblad van 25 maart wordt zelfs aangegeven dat landelijk 90% minder dagbesteding wordt afgenomen. In de zorglandbouw is dit het gevolg van keuzes van cliënten en mantelzorgers zelf, lokale gemeentelijke richtlijnen en keuzes op regionaal en lokaal niveau van zorgboerderijen en hun regionale organisaties, waarbij zorgboerderijen maximaal proberen om zorg op afstand te bieden. Er zijn regionale verschillen, maar die zijn niet altijd terecht. In het Zuiden zijn cliënten besmet en zelfs al overleden. Dit willen we allemaal zoveel mogelijk vermijden; ook in de delen van het land van de besmetting nog maar in het beginstadium zit.

Er zijn nog wel uitzonderingen waar dagbesteding beperkt geboden wordt aan schrijnende gevallen of familieleden van mensen in vitale beroepen. Daarbij moet per deelnemer een zorgvuldige afweging gemaakt worden van de risico’s van tijdelijke beperking of beëindiging van de zorg enerzijds en de onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het voorkomen van de verspreiding van het virus anderzijds. Factoren die een rol spelen bij het maken van deze afweging:

 • Realiseer je dat op een zorgboerderij vaak mensen uit verschillende sociale netwerken bij elkaar komen. Daarmee is de zorgboerderij een knooppunt van contacten. Dit werkt twee kanten op: door de vele verschillende contacten is er een groter risico op besmetting en als er sprake is van besmetting met het virus, dan verspreidt zich dit over een grote groep mensen.
 • Als de deelnemer behoort tot de kwetsbare doelgroep (personen van 70 jaar en ouder, mensen met onderliggend lijden die in aanmerking komen voor griepvaccinatie, zie RIVM), dan is het advies van het RIVM heel duidelijk: vermijd zoveel mogelijk het contact met andere mensen; vermijd gezelschappen. Het is niet mogelijk om binnen een dagbestedingssetting deze richtlijnen na te komen, daarom horen wij dat in de praktijk dagbesteding voor deze doelgroep wordt stopgezet en er op afstand alternatieve zorg wordt geboden (telefonisch contact of beeldbellen).  
 • Kan ik op de zorgboerderij de algemene maatregelen, zoals algemene hygiëne en 1,5m onderlinge afstand, daadwerkelijk toepassen? Denk hierbij ook aan het vervoer en het zoveel mogelijk beperken van de groepsgrootte.
 • Hoe essentieel is de voorzetting van de dagbesteding? Zijn hier ook alternatieven voor? Wij horen prachtige voorbeelden vanuit de achterban: huiswerkpakketten voor deelnemers, gebrachte maaltijden, vlogs over en weer, beeldbellen, dagelijks telefonisch contact en daardoor ook steeds een vinger aan de pols voor maatwerk als zaken thuis ontsporen. Meer over zorg op afstand onder praktische tips verderop in de tekst.
 • Via de regionale organisaties kan met de regionale GGD worden overlegd. Zij kunnen de risico’s in de regio inschatten en op basis daarvan advies geven. In veel regio’s heeft deze afstemming inmiddels plaatsgevonden, volg daarom de afspraken met regionale organisaties op.

Verder zijn er landelijke richtlijnen in ontwikkeling met betrekking tot de openstelling van dagbestedingslocaties. Deze informatie wordt steeds geupdate.

Verdere maatregelen
Deelnemers met klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts) komen niet op dagbesteding en moeten thuis/binnen blijven. Dit geldt ook voor deelnemers waarvan een gezinslid koorts heeft. Onder het kopje ‘Wat moet ik doen als een deelnemer ziek is?’ meer informatie hierover. Deelnemers die ziek zijn geweest of hun huisgenoten en 24 uur geen klachten meer hebben, kunnen weer naar dagbesteding komen.

Terug naar vragen

Wat mag ik met woonzorg?

Op woonvoorzieningen gaat de zorg door. Ook hier geldt dat de algemene richtlijnen zo goed mogelijk moeten worden nageleefd. Het gaan dan om de algemene hygiëneregels en het houden van 1,5 m afstand tot elkaar.

Daarnaast hebben VWS en de VGN een duidelijk advies geformuleerd met betrekking tot bezoek op woonlocaties: geen bezoek, tenzij…  Als er op een woonlocatie ook dagbesteding aan deelnemers buiten de boerderij wordt geboden, dan kan dit gezien worden als een vorm van bezoek en is het verstandig om dit te stoppen. Meer over het advies van VWS en VGN en informatie over de voorwaarden op basis waarvan cruciaal bezoek kan plaatsvinden op de website van VGN.

Praktische tips bij alle vormen van zorg (dagbesteding, ambulant, logeren en wonen)

 • Geen handen schudden
 • Goed de handen wassen (20 seconden met water en zeep)
 • 1,5 meter afstand houden van elkaar
 • Letten op signalen van verkoudheid, keelpijn, hoesten en koorts
 • Dagelijks schoonmaken van deurklinken, trapleuningen, gereedschappen, (auto)sleutels, telefoon en alle andere dingen die je dagelijks in handen hebt
 • Contact (telefonisch) houden met deelnemers die ziek thuis zijn of die thuis zijn omdat een gezinslid koorts heeft. Als een deelnemer alleen thuis is, houdt dan ook indien mogelijk contact in de weekenden
 • Weekendplanning met deelnemers doornemen: bewust maken van maatregelen en bij andere zorg dan wonen dringend adviseren om bezoek uit te stellen, bij wonen geen bezoek.
 • Oplossingen en tips om digitaal contact te onderhouden op www.zorgvoorbeter.nl
 • Zorg voor voldoende rust voor jezelf en je personeel! Voorkom overbelasting. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je elke dag tijd voor jezelf hebt zonder gestoord te worden door telefoon, mail of vragen van medewerkers.

Terug naar vragen

Hoe zit het met mijn personeel?

Personeel met koorts blijft thuis tot de koorts en andere klachten 24 uur verdwenen zijn. Indien een medewerker geen koorts heeft, maar wel last heeft van hoesten en/of neusverkoudheid dan werkt de medewerker indien mogelijk van uit huis. Is dit niet mogelijk, dan kan de medewerker ingezet worden voor administratieve taken of taken waarbij de medewerker minimaal 1,5 meter afstand kan houden tot deelnemers.

Als het voor de continuïteit van de zorg nodig is (als er niet voldoende gezonde medewerkers zijn die het werk kunnen doen), dan kan de medewerker getest worden. De regionale GGD is het aanspreekpunt voor het regelen van de tests. Meer informatie lees je hier

Praktische tips voor personeel dat niet aan het werk kan

 • Begeleiders kunnen worden ingezet om telefonisch of digitaal contact onderhouden met deelnemers.
 • Begeleiders zouden bijscholing kunnen volgen via e-learning. Vaak worden er gratis cursussen aangeboden, bijvoorbeeld

Terug naar vragen

Wat moet ik doen als een deelnemer of bewoner ziek is?

Dagbesteding, logeren

Als een deelnemer van dagbesteding last heeft van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan blijft hij/zij thuis. Als de zorgboerderij de enige betrokken zorgverlener is, is het belangrijk om telefonisch contact te onderhouden met de deelnemer om diens situatie te blijven volgen. Als deze deelnemer woont op een zorgboerderij, dan gelden de maatregelen zoals hieronder beschreven.

Wonen

Een deelnemer met verkoudheid, hoesten of keelpijn (zonder koorts) blijft zoveel mogelijk op zijn eigen kamer of appartement. Personeel beperkt het contact met de deelnemer zoveel mogelijk, maar kan zorg blijven bieden.

Heeft een deelnemer last van verkoudheid, hoesten of keelpijn EN koorts; dan wordt contact gezocht met de huisarts. In dit geval moeten zijn of haar huisgenoten ook binnen blijven. Bij verdenking van Corona (dus bij klachten EN koorts) wordt in ook contact opgenomen met de regionale GGD. Het team infectiezieken van de regionale GGD adviseert en ondersteunt de zorgboerderij vervolgens met betrekking tot de te nemen maatregelen. Zij kunnen zorgboeren ook informatie geven over hoe zij aan persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen komen.

Ambulant

Als een deelnemer last heeft van verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts, dan moet deze binnen blijven. Als er koorts is, laat de deelnemer dan contact opnemen met de huisarts.

Als de deelnemer zelf niet ziek is, maar zijn of haar gezinslid heeft koorts, dan gelden dezelfde richtlijnen als voor een zieke deelnemer.

Ondersteun de deelnemer door het bezorgen van boodschappen en/of maaltijden. Blijf contact onderhouden, bijvoorbeeld telefonisch, maar voorkom fysiek contact. Als fysiek contact nodig is voor de verzorging, werk dan volgens de richtlijnen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen buiten ziekenhuizen.

Bij een verdenking van het coronavirus (dus bij klachten EN koorts) is het verstandig om advies te vragen bij de regionale GGD.

Terug naar vragen

Waar kan ik persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen?

Er is een tekort aan beschermingsmiddelen, daarom is het belangrijk dat deze alleen ingezet worden als dat echt noodzakelijk is. Het RIVM heeft daarom een richtlijn opgesteld voor het gebruik van persoonlijk beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis. 

Via de regionale GGD kunnen zorgboerderijen informatie krijgen over waar zij persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen krijgen. Dit wordt per regio geregeld door de Regionaal coördinator hulpmiddelen, veelal zal het nodig zijn dat de arts die betrokken is bij de van corona-verdachte patiënt zelf contact opneemt met deze Regionaal coördinator hulpmiddelen.

Onze zorgen over het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen hebben wij ook bij het Ministerie van VWS onder de aandacht gebracht.

Terug naar vragen

Wat zijn de financiële gevolgen?

Inmiddels zijn er vanuit alle soorten financiering (Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Wet langdurige zorg (WLZ), Jeugdwet; via zowel zorg in natura (ZIN), PGB én onderaanneming) landelijke uitspraken gedaan over doorbetaling/compensatie van zorg. Het belangrijkste uitgangspunt blijft dat zorgaanbieders deze crisis goed moeten kunnen doorstaan en ze dus zowel voor reguliere zorg, alternatieve zorg en door Corona niet geleverde zorg gecompenseerd worden. Het is daarbij erg belangrijk dat je als zorgboerderij alle vormen van zorg die je levert (fysieke bezoeken én alternatieve vormen) registreert.

Als je helemaal geen zorg (dus ook niet op afstand) meer kunt of wilt bieden, dan zullen gederfde inkomsten vooral vanuit de NOW regeling voor ondernemers moeten komen. Maar gelukkig doen vrijwel alle zorgboeren die wij spreken nog veel voor hun deelnemers. Een veelgehoorde uitspraak is dan ook: “We zijn nu drukker dan toen alle deelnemers gewoon kwamen.”

Veel zorgboeren bieden zorg aan via de regionale inkooporganisaties. Als je via hen zorg biedt, check dan vooral bij hen hoe het staat met de regionale afspraken; deze zijn namelijk momenteel vrijwel dagelijks aan verandering onderhevig.

ZIN Wet Langdurige zorg (Wlz)

Met betrekking tot de langdurige zorg is door de Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vastgelegd dat er:

 • Voor regulier geleverde zorg gewoon betaald en gefactureerd kan worden via het normale verkeer.
 • Sprake is van een tijdelijke verspoeling van de verantwoording, zodat alternatief geboden zorg vergoed kan worden. Let wel: alle geleverde zorg moet worden geregistreerd.
 • Een compensatie van omzetderving volgt als zorgaanbieders te maken hebben met teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis. Deze regeling moet nog nader uitgewerkt worden. Het uitgangspunt is dat in elk geval tot 1 juni wordt vergoed conform de omzet in het contract of een zo goed mogelijke inschatting daarvan. De wijze waarop dit administratief verwerkt moet worden is momenteel nog onderwerp van gesprek.
 • Mogelijkheden zijn voor financiering van extra kosten die door Corona gemaakt worden. Dit moet door zorgaanbieders geregistreerd worden.
 • Er is nog wel een discussie gaande met onder andere ZN over de wijze van verantwoorden van de gederfde inkomsten. De Federatie Landbouw en Zorg neemt actief deel aan deze discussie en zet in op zo min mogelijk aanvullende administratieve lasten.

Relevante links over dit onderwerp:

ZIN Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is duidelijk naar haar leden. Gemeenten wordt gevraagd om te zorgen voor continuïteit van zorgaanbieders. Daarom hebben zij met het Rijk de volgende afspraken gemaakt:

Reguliere zorg – waar die nog mogelijk is binnen de richtlijnen van het RIVM- kan via het normale betalingsverkeer gefactureerd worden.

Met betrekking tot het leveren van zorg op een alternatieve/ andere wijze zijn de gemeenten gevraagd om hier ruimte voor te geven en flexibel te zijn in de verantwoording.

Het uitgangspunt is dat ook als zorginstellingen te maken hebben met omzetdaling, de financiering aan onderaannemers onverminderd door moet gaan. Sommige gemeenten willen dat apart laten factureren (heeft niet onze voorkeur) en andere staan toe dat zorgaanbieders op een referentieniveau (bijvoorbeeld 80-100% van februari 2020 of maart 2019) declareren. Wij bepleiten hierin – samen met andere brancheorganisaties en de VNG- een uniforme lijn, maar dat is op dit moment nog niet zo.

Meerkosten die zorgaanbieders maken als gevolg van de coronacrisis (voortkomend uit de RIVM-maatregelen) worden door het Rijk vergoed. Het verzoek aan gemeenten is om de meerkosten daarom te vergoeden aan de zorgaanbieders.

Ook hier zien wij momenteel een ontwikkeling waarin gederfde inkomsten niet onvoorwaardelijk worden gecompenseerd. Het lijkt er steeds meer op dat het van belang is dat aanbieders (en dus ook zorgboerderijen) kunnen onderbouwen hoe zij hun zorgplicht zoveel mogelijk binnen de richtlijnen invullen. Bijvoorbeeld dat zorg die tijdelijk fysiek niet veilig kan plaatsvinden, of in ieder geval niet in de normale intensiteit, vervangen wordt door alternatieve vormen van zorg (op afstand en/of maatwerk). Houd dat dus bij en communiceer ook duidelijk dat je niet gestopt bent met het leveren van zorg, maar het tijdelijk op een andere manier doet (zie hieronder ook de tips in dit kader).

Als je echt volledig stopt met het begeleiden van deelnemers zonder een alternatief te bieden, dan is de verwachting dat je voor compensatie primair naar de noodmaatregelen van de overheid (zie verderop) wordt verwezen. Zorg die wel (alternatief) wordt aangeboden maar niet wordt afgenomen, moet gewoon via de gemeente worden vergoed.

Meer informatie over dit onderwerp.

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Met betrekking tot de PGB’s is er afgelopen week ook wat meer duidelijk geworden, hoewel er op dit vlak nog veel vragen zijn. Zorg vanuit PGB’s van de WMO, de Jeugdwet en langdurige zorg, die niet geleverd kan worden door de corona-maatregelen, kan worden doorbetaald mits er zoveel mogelijk alternatieve zorg wordt geboden.

De budgethouder moet wel een registratie bijhouden van de zorg die wel, alternatief en niet geboden wordt. Hiervoor wordt nog een formulier ontwikkeld, tot die tijd moet het zelf worden bijgehouden.

Daarnaast is er voor budgethouders een mogelijkheid gekomen om meerzorg in te zetten. De regels hiervoor verschillen per zorgwet. Via onderstaande link vind je hier meer informatie over.

Relevante links over dit onderwerp:

Onderaanneming

In de praktijk blijkt dat grote zorgaanbieders die hoofdaannemer zijn voor zorg die door zorgboerderijen in onderaanneming wordt geboden op dit moment niet altijd toezeggingen willen doen voor het doorbetalen van de zorg. Dit is echter wel mogelijk volgens en ook de intentie van de afspraken die er binnen de verschillende zorgwetten zijn gemaakt. Ook hierbij gaat het om doorbetaling van alternatief geleverde zorg. Hier wordt hard aan gewerkt.

Vangnet doorbetaling zorg onvoldoende en/of omzetverlies van ander bedrijfsonderdeel

Het is de bedoeling dat de bovengenoemde afspraken die het Rijk, ZN en de VNG hebben gemaakt, ertoe leiden dat de zorg zoveel mogelijk alternatief gecontinueerd wordt en dat zorgaanbieders daardoor geen of minder dan 20% omzetverlies hebben. Dit betekent dat zij niet gecompenseerd hoeven te worden via andere regelingen. Mocht echter blijken dat jouw zorgboerderij toch een groter omzetverlies heeft, dan kun je daar wél een beroep doen op. Zeker voor zorgboerderijen die ook nog andere bedrijfsonderdelen hebben die getroffen worden door de maatregelen, kan dit aan de orde zijn. Bijvoorbeeld in verband met omzetverlies uit een theeschenkerij, winkel of recreatie.

Regelingen werkgevers

LTO Nederland en de Werkgeverslijn richten zich vooral op het infomeren van werkgevers. 

Een belangrijke regeling voor een zorgboerderij met personeel is de NOW regeling een optie. Deze kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart worden aangevraagd tot en met 31 mei. De NOW is bedoeld voor bedrijven die gedurende 3 aaneengesloten maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben in de periode van maart t/m juli. Zij kunnen hiermee een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Deze regeling kan worden aangevraagd bij het UWV.

Meer over de NOW

ZZP-regelingen

De eigenaar van een zorgboerderij zonder personeel (ZZP-er) kan gebruik maken van: Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Deze regeling kan worden aangevraagd bij de eigen woongemeente. Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen:.

Er kan inkomensondersteuning worden aangevraagd als de zelfstandige verwacht dat hij/zij als gevolg van de coronacrisis de komende drie maanden een inkomen heeft dat minder is dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Deze inkomensondersteuning is een gift en hoeft niet te worden terugbetaald.

Er kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd van max. € 10.517. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. De lening heeft een maximale looptijd van 3 jaar en kent een rentepercentage van 2%.

Meer over de Tozo

Overige regelingen

De TOGS-regeling (bekend onder de term Noodloket) is op dit moment niet van toepassing voor zorgboerderijen. Andere bedrijfsonderdelen, zoals kampeerterreinen en winkels, kunnen hier wel onder vallen als deze activiteit geregistreerd is als hoofdactiviteit bij de Kamer van Koophandel. Ook voor agrarische recreatieondernemingen waarbij de recreatie als nevenactiviteit staat geregistreerd bij de KvK, is het sinds 15 april mogelijk om gebruik te maken van deze regeling. De TOGS is een regeling waarbij ondernemers uit bepaalde sectoren een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- kunnen aanvragen voor het betalen van de vaste lasten.

Meer informatie over de TOGS

Terug naar vragen

Agrarische kinderopvang

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot kinderopvang?

Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de noodopvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. Als één van de ouders thuis kan werken, is er geen sprake van noodopvang en verzoekt de overheid om zelf de kinderen op te vangen.

Terug naar vragen

Wat moet ik doen als kinderopvangorganisatie als de ouder de factuur niet of onvolledig betaalt (in de periode dat de opvang gesloten is)?

Dit is afhankelijk van het contract dat je met de ouder bent overeengekomen. Voor het recht op kinderopvangtoeslag, zal de ouder de volledige factuur moeten blijven betalen. Daarom adviseert de overheid u om uw klanten te vragen de volledige factuur te blijven betalen. Je kunt hen er daarbij op wijzen dat zij dan kinderopvangtoeslag blijven ontvangen en dat de overheid de eigen bijdrage compenseert tot de (wettelijk vastgelegde) maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. Meer informatie over de regeling vanuit de overheid voor gastouders te vinden op de webpagina van de Rijksoverheid.

Terug naar vragen

Moeten ouders ook de eigen bijdrage blijven doorbetalen?

Wanneer ouders de volledige factuur blijven door betalen, dus incl. de eigen bijdrage, blijven zij kinderopvangtoeslag ontvangen en compenseert de overheid de eigen tot de (wettelijk vastgelegde) maximum uurprijs.

Terug naar vragen

Hoe compenseert de overheid de eigen bijdrage van ouders voor kinderopvang?

De overheid maakt de compensatie over aan de 3.500 kinderopvangorganisaties. Die kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel overmaken, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart t/m 28 april 2020. Als deze situatie langer duurt, kan de overheid deze compensatie verlengen, bijvoorbeeld met enkele weken.

Terug naar vragen

Welke maatregelen moet ik als kinderopvangorganisatie of gastouder nemen? 

Neem voor de kinderen die nog komen, in lijn met de adviezen van het RIVM, de volgende hygiënemaatregelen:

 • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen, gooi ze direct weg en was uw handen.
 • Geen handen schudden.
 • Houd tenminste 1,5 meter afstand.

Als kinderen de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden moeten ze thuis blijven. Dat moet ook als een huisgenoot van de kinderen verkoudheidsklachten met koorts heeft.
Bezoekers kun je op de hygiënemaatregelen wijzen doormiddel van deze poster die is opgesteld door Brancheorganisatie Kinderopvang, BMK en Boink. Hygienemaatregelen op de kinderdagverblijf

Terug naar vragen

Waar vind ik meer informatie/handige inzichten en tips?

Op de facebook pagina van Federatie landbouw en zorg.

Terug naar vragen

Welke paardenbedrijven zijn verplicht gesloten?

Per 24 maart geldt dat onder andere sportclubs en sportverenigingen gesloten zijn. Daaronder vallen ook manegebedrijven en paard- en ponyverenigingen. Per 29 april is er een uitzondering voor maneges en verenigingen die paardensportactiviteiten aanbieden aan kinderen tot en met 18 jaar. De groep van kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. De groep van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand er tussen. Voor de groep van 19 jaar en ouder geldt dat maneges en verenigingen gesloten zijn, in ieder geval nog tot en met 19 mei.

Alle andere paardenbedrijven zoals dressuur-, spring-, en/of trainingsstal en idem de pensionstallen zonder leden betreffen geen sportclub of sportvoorziening, maar een onderneming waar handel, africhting en soms ook individuele lessen verzorgd worden. Deze bedrijven zijn niet gesloten, maar dienen uiteraard wel de RIVM-maatregelen na te leven (zie ook bericht Felix Hippisch).

Naast eerder vermelde bedrijven zijn er ook nog de fokkerij-gerelateerde bedrijven, zoals opfok, hengstenhouderij en andere. Ook deze bedrijven zijn niet gesloten en dienen de RIVM-maatregelen na te leven.

Terug naar vragen

Mogen er privélessen gegeven worden?

Het uitoefenen van het vak instructeur als hippische ondernemer, doelend op het verzorgen van privélessen, kent geen specifiek verbod. Uiteraard dienen de omstandigheden te voorzien in het ten alle tijden waarborgen van de minimale afstand van 1,5 meter en geen groepsvorming of samenscholing te bewerkstelligen. Daarbij dienen de (hygiëne)maatregelen in acht genomen te worden. Weeg zelf als hippische ondernemer af of je privélessen wel of niet door laat gaan. Daarin speelt uiteraard ook mee, indien de les op locatie gegeven wordt, of de locatie het toelaat en toe staat om de les te verzorgen. (Zie ook bericht Felix Hippisch).

Terug naar vragen

Mogen topsporters hun trainingen in sportcentra hervatten?

Voor zover de topsport gebruik dient te maken van een alternatieve locatie dan thuis, dan zijn daar per 29 april weer mogelijkheden toe. Topsporters mogen op aangewezen trainingslocaties trainen als ze daarbij 1,5 meter afstand tot elkaar houden en alle hygiënemaatregelen treffen zoals het RIVM die heeft vastgesteld (bron Rijksoverheid).

Terug naar vragen

Mogen erfbetreders nog op mijn bedrijf komen?

Leveranciers en andere erfbetreders hebben van hun eigen brancheorganisaties ook richtlijnen gekregen. Belangrijk is: fysiek contact vermijden en bonnen en andere documenten via de brievenbus uitwisselen. LTO Nederland heeft een poster gemaakt om erfbetreders op de genomen maatregelen rondom het coronavirus te wijzen. Bekijk en download de poster (PDF) hier

Terug naar vragen

Welke beperkingen zijn er voor pensionstalhouders?

Een ondernemer is verantwoordelijk voor wat er op zijn erf plaatsvindt. In het kader van de coronamaatregelen kan de ondernemer besluiten in welke aangepaste vorm het bedrijf voor de pensionklanten open kan zijn. De (hygiëne)maatregelen vanuit de overheid zijn daarin leidend. LTO Paardenhouderij heeft een poster gemaakt om pensionklanten op de genomen maatregelen rondom het coronavirus te wijzen. Bekijk en download de poster (PDF) hier

Terug naar vragen

Mogen paarden vervoerd worden?

Vervoer van paarden is niet verboden.

Voor internationale transporten zijn er in verband met Corona extra maatregelen vanuit transporteurs nodig. Deze zijn te vinden op de NVWA-website alwaar een overzicht van maatregelen voor transporteurs van levende dieren staat.

Terug naar vragen

Varkenshouderij

Varkenshouders kunnen met vragen terecht bij de POV.

Terug naar vragen

Waarom worden er geen exportkeuringen meer verricht voor fok- en gebruiksvee?

Vakgroep Vleesvee is bekend met het probleem en is er mee bezig. Vanwege de beperkte capaciteit en (inter)nationale maatregelen in verband met het coronavirus (COVID-19) heeft de NVWA besloten om beschikbare capaciteit voor keuringen te concentreren op keuringswerkzaamheden in slachthuizen en certificering van exporten die van belang zijn voor de voedselvoorziening. Vakgroep heeft het belang van export van levende dieren onder de aandacht gebracht van LNV en NVWA. Meer info