Het Agroplatform

Het Agroplatform is ontstaan voor de fusie van ZLTO Moerdijk Oost en ZLTO Moerdijk West. Het platform is opgericht om namens de twee afdelingen contact te onderhouden met het bestuur van de gemeente Moerdijk. Na de fusie van de twee afdelingen tot ZLTO Moerdijk is de naam van het overlegorgaan blijven bestaan.

landbouwverkeer(1)

Het Agroplatform heeft als voorbereiding op een overleg met de gemeente Moerdijk eerst overleg met een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit leden van de afdeling die verschillende sectoren vertegenwoordigen.

De onderwerpen die het Agroplatform bespreekt met de gemeente zijn vaak aangedragen door de leden zelf, omdat zij tegen bepaalde zaken zijn aangelopen waarover zij als éénling bij de gemeente weinig gehoor krijgen. Te denken valt aan het onderhoud van bermen en wegen in het buitengebied, onveilige verkeerssituaties, problemen met bereikbaarheid, etc..

Anderzijds wordt het Agroplatform door de gemeente vaak geraadpleegd wanneer het gaat om het opstellen van nieuwe plannen en visies. Voorbeelden hiervan zijn de Economische Visie, het Waterplan en de structuurvisie 2030.

Laat het ons weten wanneer u denkt een zaak te hebben voor het Agroplatform.