Header algmeen_landschap2

Tijdlijn: versnelde transitie duurzame veehouderij

Provincie Noord-Brabant heeft gekozen voor strengere milieumaatregelen en een versnelde transitie van naar een duurzame Brabantse veehouderij. ZLTO-voorzitter Hans Huijbers voorspelt dat het nieuwe beleid zal vastlopen in de uitvoering en alleen maar verliezers zal kennen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Een blik terug in de tijd.

 • 13 december 2019 - Boerenactie tijdens Provinciale Staten vergadering
 • 6 december 2019 - rechtszitting provisionele vordering ZLTO vs. Provincie Noord-Brabant en Brabant brengt stikstofbeleid in lijn met landelijke maatregelen.
 • 22 tot 25 oktober 2019 - boerenactieweek met noodklok bij provinciehuis. Climax vrijdag 25 oktober 2019 met >5.000 boeren en >700 tractors.
 • 11 oktober 2019 - Boeren laten stem horen bij het Provinciehuis Den Bosch n.a.v. landelijke stikstofactie
 • 26 september 2019 - Datum provisionele vordering is bekend: 6 december 2019
  Lees hier het artikel.
 • 18 september 2019 - ZLTO dient provisionele vordering bij de rechtbank in Den Bosch
  Hier lees je het artikel.  
 • 7 juni 2019 - Nieuw Bestuursakkoord Provincie Noord-Brabant
  Lees hier het artikel.
 • 29 mei 2019 - Uitspraak Raad van State over PAS als vergunningsbasis voor landbouwactiviteiten
 • 2 april 2019 - Procedure veehouderijbeleid naar rechtbank Den Haag
  Lees hier het artikel.
 • 1 maart 2019 Procedure veehouderijbeleid mogelijk naar Den Haag
  Lees hier het artikel.
 • 18 juli 2018 - ZLTO dagvaardt provincie Noord-Brabant
  ZLTO dagvaardt provincie Noord-Brabant samen met een aantal boeren. Lees hier het artikel.
 • 10 november 2017 - Behandeling en beslissing flankerend beleid.
  Janus Scheepers spreekt in namens ZLTO. Deze dag kun je live volgen.
 • 27 oktober 2017 
  Flankerend beleid werd besproken in Statencommissie.
 • September/oktober 2017
  In deze periode hebben verschillende ZLTO afdelingen Statenleden uitgenodigd. Lees hier het artikel 'Brabantse veehouder wil weten waar hij aan toe is' over het bezoek van de CDA fractie aan twee veehouders in Keldonk.
 • 7 juli 2017 – Provinciale Staten stemmen in met plannen voor een versnelde verduurzaming van de Brabantse veehouderij
  Boeren en burgers voeren massaal actie op het Provinciehuis in Den Bosch bij veehouderijdebat en de definitieve besluitvorming van Provinciale Staten. Maar liefst 37 insprekers hebben zich gemeld om een woordje te doen. Een uur na middernacht stemmen PS in met het aangescherpte veebeleid.
 • 4 juli 2017 – VVD Brabant naar Deurne
  VVD Brabant komt naar Deurne om de plannen van GS toe te lichten. Net als veel andere lokale VVD-partijen in Brabant staat VVD Deurne lijnrecht tegenover zijn Brabantse evenknie. Veehouders grijpen de gelegenheid aan om weer actie te voeren.
 • 30 juni 2017 - extra vergadering PS
  Er was een week eerder niet genoeg tijd om alle insprekers aan het woord te laten. Bovendien waren er vanuit de statenleden nog genoeg vragen voor Gedeputeerde Staten. Vooral de VVD vraagt om opheldering. De partij lijkt hopeloos verdeeld.
 • 23 juni 2017 – Vergadering PS
  Provinciale Staten (PS) buigen zich inhoudelijk over de veehouderijplannen van Gedeputeerde Staten. De bijeenkomst in het provinciehuis is de opmaat naar de definitieve besluitvorming op 7 juli. Boeren en burgers maken massaal gebruik van hun inspraakrecht.
 • Juni/juli 2017 – Boeren krijgen bijval van diverse (lokale) partijen, ketenpartners, bedrijven, gemeenten en lobbyclubs
  Onder andere de Rabobank, de Dierenbescherming, Friesland-Campina, HAS Hogeschool, ForFarmers en Agrifirm mengen zich in de discussie over de toekomst van de Brabantse veehouderij. Opvallend genoeg wordt een lans gebroken voor de innovatieve boeren. De versnelde investeringen die zij van de provincie moeten doen bedreigen het dierenwelzijn zo is de vrees. De Dierenbescherming snapt dat de provincie snel toe wil naar een sector die 'maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd wordt en goed is voor mens, dier en natuur.' Maar de snelheid die de provincie voor ogen heeft, dreigt innovatieve boeren de kop te kosten.
 • Juni/juli 2017 – Boeren starten acties
  Stickeractie, videoboodschappen via sociale media, sleutelacties, peitite Trotse jonge boeren.
 • 14 juni 2017 – GS komen met definitieve plannen
  Brabantse boeren moeten van Gedeputeerde Staten hun stallen in 2022 gemoderniseerd hebben. Dat is twee jaar later dan door gedeputeerde Johan van den Hout (SP, natuur) werd voorgesteld, maar nog steeds zes jaar eerder dan was afgesproken. 
 • 13 mei 2017 - persexcursie gevolgen stikstof op natuur
  Provinciale Staten van Noord-Brabant nemen naar verwachting op 7 juli een besluit over het voorstel van Gedeputeerde Staten om de Verordening Stikstof acht jaar naar voren te halen. In aanloop daarnaartoe proberen gedeputeerden Johan van den Hout (Milieu) en Anne-Marie Spierings (Landbouw) iedereen ervan te overtuigen dat hun plannen gerechtvaardigd zijn. Op zaterdag 13 mei was de pers aan de beurt. 'Het is 5 voor 12', zo sprak gedeputeerde Johan van den Hout (SP) de aanwezige journalisten toe in Buitencentrum De Pelen in Ospel, aan de rand van De Groote Peel. Samen met zijn collega Anne-Marie Spierings (D66) had hij deze persexcursie op poten gezet. Het doel was om de regionale journalistiek uit te leggen waarom GS de Verordening Stikstof al in 2020 wil activeren.
 • December 2016 – Noodkreet jonge boeren aan bestuur Brabant
  Vele tientallen jonge boeren verzamelden zich vrijdag bij het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren tegen de nieuwe voorstellen van Gedeputeerde Staten om de ammoniakemissie terug te dringen. Die ochtend vond daar een themavergadering van Provinciale Staten plaats, waarin GS onder meer het nieuwe stikstofbeleid uit de doeken deed. Landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spierings ging het gesprek met de jonge boeren aan, waaronder met BAJK-voorzitter Lins Keijzers. De emoties liepen hoog op, wat eens te meer duidelijk maakt dat de jonge ondernemers de stapeling van regelgeving spuugzat zijn.
 • November 2016 – GS komen met versnelde maatregelen voor Brabantse veehouderij
  Veeboeren moeten hun stallen sneller aanpassen zodat de ammoniakuitstoot afneemt. Dat vindt de provincie. De agrariërs zelf vrezen dat honderden familiebedrijven deze versnelling niet overleven. Niet in 2028, maar in 2020 moeten alle Brabantse veeboeren hun stallen zó aangepast hebben dat de uitstoot van ammoniak (stikstof) de helft minder is dan in 2010. Dat vindt SP-gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu). Boeren reageren als door een wesp gestoken op de mededeling dat de sector het niet zelf voor elkaar krijgt een ammoniakbeleid te realiseren.
 • Februari 2016 – Start mestdialoog Zuidoost-Brabant
  Boeren en burgers gaan met gemeenten en natuurorganisaties in gesprek over het maken van nieuw mestbeleid van de provincie Noord-Brabant. Op die manier hoopt landbouwgedeputeerde Anne-Marie Spierings het mestbeleid nog vóór de zomer vlot te trekken.
 • 2009 – Ondertekening Stikstofconvenant
  Negen partijen – de provincies Limburg en Noord-Brabant, directie Regionale Zaken Ministerie LNV, stuurgroep Dynamisch Platteland, ZLTO en LLTB, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie - tekenen in 2009 het Stikstofconvenant. Daarin maken zij afspraken over emissiereductie van veestallen en afname van ammoniakdepositie op Natura 2000-gebieden. Looptijd tot 2028.