Lid worden!

Toestemming in Noord-Brabant voor mestbewerking in het buitengebied

Intensieve veebedrijven produceren mest. Het bewerken van die mest biedt veel kansen: opwekken van groen gas, verduurzamen van de landbouw, reductie van emissies en sluiten van (nutriënten)kringlopen. Bewerking van mest biedt boeren toekomstperspectief. De overheid wil bepaalde veehouders verplichten om hun mest te bewerken voor gebruik in de landbouw. Probleem: er zijn te weinig locaties in Noord-Brabant waar mest bewerkt kan worden.

Noord-Brabant is sinds de Tweede Wereldoorlog een provincie met veel veehouderijbedrijven. Beleid was lange tijd gericht op intensivering van die veehouderij. Logisch gevolg was dat hierdoor de mestproductie steeg. Deze mest gebruikten en gebruiken boeren om hun grond vruchtbaarder te maken. Toch is er vaak nog sprake van een mestoverschot.

Het vervoeren en afzetten van mest kost boeren veel geld. In 2014 is door de overheid de mestverwerkingsplicht ingesteld, die boeren dwingt om een percentage van hun mestoverschot te laten verwerken. Hoewel het mestoverschot de afgelopen jaren daalt, blijft een duurzame oplossing noodzakelijk. Op weg naar een kringlooplandbouw heeft de landelijke overheid aangekondigd dat alle mest van niet grondgebonden bedrijven bewerkt moet gaan worden. Provincie en gemeenten moeten dit streven in hun beleid faciliteren. De agrarische sector en ZLTO pleiten al jaren voor meer locaties voor mestbewerking.

Overheden willen mestbewerking onder duidelijke voorwaarden mogelijk maken in gebieden die daarvoor geschikt zijn

Overheden willen mestbewerking onder duidelijke voorwaarden mogelijk maken in gebieden die daarvoor geschikt zijn: het proces moet schoon, veilig en energie-efficiënt zijn en de mestbewerkingsinstallaties (MBI’s) moeten professioneel en integer worden geleid, wat ons vanzelfsprekend lijkt. Het huidige probleem is dat er simpelweg te weinig locaties zijn waar mestbewerking is toegestaan en dat op dit moment alleen naar industrieterreinen wordt gekeken als mogelijke nieuwe locaties. ZLTO pleit voor een breder zoekgebied, in het buitengebied zijn veel meer geschikte locaties te vinden voor MBI's. 

Doorkomend gewasMest is essentieel voor de voeding van bodem en gewas.

Wat is de oplossing?

Mest is essentieel voor de voeding van bodem en gewas. Het vormt de verbinding in de kringloop tussen dierlijke en plantaardige sectoren. De ontwikkeling van groene meststoffen met een precieze werking draagt bij aan de toekomstige bemestingsruimte van landbouwbedrijven. De ontwikkeling en toepassing van deze groene meststoffen moet financieel en beleidsmatig gestimuleerd worden. De sector gaat van een mestverwerkingsplicht, gericht op de export van fosfaatoverschot, naar een mestbewerkingsplicht: gericht op betere benutting en minder emissies van met name stikstof en methaan en de productie van groene energie.

ZLTO pleit ervoor dat er voldoende potentiële mestbewerkingslocaties beschikbaar zijn om groene meststoffen voor zowel de Nederlandse als de buitenlandse markt te maken. Mestbewerking draagt zo bij aan een beter verdienmodel van zowel plantaardige als dierlijke sectoren. Data- en certificeringssystemen faciliteren proces en handhaving.

Standpunt ZLTO mestbewerking in het buitgebied Noord-Brabant

ZLTO vindt dat:

  • Er moeten voldoende locaties en dus capaciteit beschikbaar zijn voor mestbewerking in Brabantop boerderijen, in het buitengebied en op industrieterreinen.  

  • Er moeten regionaal duidelijke afspraken komen die aangeven waar en onder welke voorwaarden mestbewerking kan worden toegestaan. 

  • De definitieve Omgevingsverordening (vaststelling eind 2021) van Noord-Brabant moet mestbewerking op geschikte locaties in het buitengebied toestaan. De interim-omgevingsverordening staat momenteel alleen mestbewerking op boerderijen (eigen mest) en industrieterreinen toe. 

Meer informatie over mestbewerking

Voor jou als lid is het mogelijk om mee te discussïeren over dit onderwerp op het ZLTO Ledenforum. Deze input nemen we mee in onze belangenbehartiging.

Aantal leden

12

Aantal berichten

0

Aantal documenten

0
Inloggen