Boeren dragen bij aan biodiversiteit

Agrarisch Natuurbeheer en de aanleg van landschapselementen kunnen een fiks positieve bijdrage leveren aan de landschapskwaliteit en biodiversiteit. Ook boeren kunnen profijt hebben van natuurlijker beheerd boerenland. Maar het kost de boer geld, dat niet altijd terugverdiend kan worden. ZLTO wil haar leden steunen bij het pakken van de kansen op het gebied van biodiversiteit en het bevorderen van een eerlijker ondernemingsveld. 

Onkruidbestijdingsmiddelen

Natuur op het boerenland is een lust voor het oog. Er gebeurt veel op en rond de boerenerven: nestkastjes, bijenhotels, weidevogelbeheer plaats, aanleg en onderhoud van houtsingels en hagen. 

Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer is zeker niet nieuw. Op dit moment nemen al veel boeren in het ZLTO-werkgebied deel aan regelingen voor agrarisch natuurbeheer. 900 boeren in Brabant doen aan Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (ANLB), 350 in Zeeland.  


De boer zelf heeft ook profijt van zijn deelname aan agrarisch natuurbeheer. Natuurlijker beheerd boerenland houdt namelijk meer water vast en heeft een remmende werking op ziekten en plagen. Het kost wel geld om aan agrarisch natuurbeheer te doen, want het neemt ruimte in beslag die daardoor niet gebruikt kan worden voor de productie van voedsel. Om hen te compenseren, bestaan er financiële vergoeding voor boeren die aan natuurbeheer doen. Daardoor wordt agrarisch natuurbeheer een steeds aantrekkelijkere nevenactiviteit.  

Toch dreigt het aantal boeren dat aan agrarisch natuurbeheer doet te stagneren. Het probleem is dat op dit moment alle regelingen overschreven zijn. De budgetten voor agrarisch natuurbeheer zijn op en enthousiaste boeren staan op wachtlijsten. ZLTO zet vol in op uitbreiding van het aantal deelnemers voor ANLB in 2022. We doen dat vanwege de maatschappelijke functie die boeren hiermee kunnen vervullen en het verdienmodel voor boeren dat hier tegenover staat. Daarnaast zet ZLTO in op vergroting van de mogelijkheden voor deelname aan de Biodiversiteitsmonitor en het beschikbaar krijgen van middelen uit het Landelijk Programma Natuur. 

Hoe gaan we dat bereiken?

ZLTO werkt samen met de Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) en collectieven voor agrarisch natuurbeheer. Wij stimuleren ZLTO-leden om zich aan te sluiten bij ANV's. Samen hebben wij in 2021 een voorstel ingediend bij de provincie Noord-Brabant. We zien graag dat maatregelen van boeren die een bijdrage leveren aan de Natura 2000-doelen voor een vergoeding uit het Landelijk Programma Natuur in aanmerking komen. Zodra dit voorstel wordt gehonoreerd gaan ZLTO en de collectieven een loketfunctie vervullen, zodat geld uit het Landelijk Programma Natuur ook daadwerkelijk landt op het erf van de boeren in het gebied. In Zeeland gebeurt dit ook, zij het op iets minder omvangrijke schaal. 

Ons standpunt

 • Alle boeren moeten de kans krijgen om het leveren van ecosysteemdiensten in hun bedrijfsvoering op te nemen en daar een passende vergoeding voor te krijgen. Financiering kan zowel vanuit de markt als vanuit de overheid komen.

 • Minstens 20% van de leden van ZLTO levert in 2022 een wezenlijke bijdrage aan biodiversiteit.

 • Boeren in de directe omgeving van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden moeten door het leveren van ecosysteemdiensten in aanmerking komen voor budget vanuit het Landelijk Programma Natuur.

 • Het laten leveren van ecosysteemdiensten door boeren op boerengrond is verreweg de meest efficiënte manier om de doelen op het gebied van klimaat, voedselproductie, CO2-reductie, Natura 2000-gebieden en biodiversiteit te realiseren. 

 • Boeren zijn de enige landschapsbeheerders die in staat zijn om integraal te werken. Zij kunnen op één perceel tegelijkertijd werken aan klimaatadaptatie, een bijdrage leveren aan de biodiversiteit, bezig zijn met duurzaam waterbeheer én gezond, lekker voedsel produceren. 

Veelgestelde vragen

 • Waaruit blijkt dat agrarisch natuurbeheer werkt? 

  • Boeren zijn intrinsiek betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit van de bodem en de biodiversiteit. Hun commitment en inspanningen rechtvaardigen wel een passende vergoeding. 
 • Wat zijn de maatregelen die boeren nemen? 

  • Op het erf: aanleg van nestkastjes, bevorderen van de natuurlijke habitat (poeltje, natuurlijke plekjes met vegetatie) voor vogels, reptielen en kleine zoogdieren (egel) 

   Op het (wei)land: ruimte bieden aan akker- en weidevogels, insecten en bijen door de aanleg van stroken, akkerranden en bermen en het onderhoud van slootkanten. 
 • Wat is de potentie voor agrarisch natuurbeheer? 

  • Die is heel groot, we zien een gestaag groeiend sociaal bewustzijn bij agrariërs en burgers. Samenwerking met gebiedspartijen (TBO's, waterschappen, gemeenten, provincie). 
   Maaibeheer/gevarieerde beplanting in leeftijd en soort (klein-middel-groot).

Uitgelicht project RECUPA: Recirculatie technieken trayvelden in aardbeienteelt

Uitgelicht project BodemUP: Haal meer uit je bodem

Bekijk alle projecten

Onze leden vertellen

Bekijk alle ledenverhalen
 • Heiko van Berlo - breed

  Heino van Berlo: ‘Lidmaatschap zie ik als zelfontplooiing’

 • jacky Dieleman

  Jacky Dieleman: ‘Geef geen commentaar als je er zelf niets aan doet’

 • stijn bierkens - breedte

  Stijn Bierkens: ‘Belangrijk dat er een organisatie is waar je bij hoort’

ZLTO Ledenvoordeel

Bekijk al het ledenvoordeel
 • Header website_0000s_0020_Tielemans computer pc binnen werken

  KPN mobiele telefonie en internet/tv | 5% korting

 • Header website_0000s_0050_zon op dak

  Zelf energie opwekken

 • Header website_0000s_0023_Stal in aanbouw advies

  Dakactie Eternit | € 0,35 per m2

 • Header website_0000s_0049_boeren ondernemers praten met elkaar discussie tuinders leden in gesprek

  Selecta koffie | 20% korting op ingrediënten

 • Header website_0000s_0006_P. Van Hedel bemesten gierton

  Diesel | € 2 korting per 100 liter