ZLTO verzet zich tegen beregeningsverbod Peelvenen

4jdv3pim6l

ZLTO is het oneens met het voornemen van het Brabantse provinciebestuur om beregening uit grondwater aan banden te leggen. Dat staat in onze zienswijze tegen het ontwerp-wijzigingsbesluit Natura2000 beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel, samengevat tot ‘Peelvenen’. Ook De Bult hoort daar bij.


Wij zijn van mening dat de provincie dit besluit neem in strijd met de vereiste zorgvuldigheid en onderbouwing. Daarnaast is het gebaseerd op onjuiste motieven. Daarom moet het besluit herzien worden.

Het ontwerp-wijzigingsbesluit is een gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Daarin krijgt de provincie de opdracht om de uitzondering van de beregeningsputten voor open teelten beter te onderbouwen. Wij vinden dat de provincie die opdracht te beperkt heeft opgepakt en heeft toegewerkt naar een verbod. Maar dat heeft de Raad van State helemaal niet opgedragen.

Computermodellen

Het besluit van de provincie is grotendeels gebaseerd op een rapport ‘Passende beoordeling’ van Deltares. Bij de hydrologische modelstudies die Deltares gebruikt, zijn echter de nodige kanttekeningen te plaatsen. Dat doet de Zuidelijke Rekenkamer dan ook. De Rekenkamer zegt dat de modellen minder accuraat en toekomstgericht zijn. Ook zijn er behoorlijke onzekerheidsmarges, zeker voor wat betreft het effect van beregening. Bovendien ontbreekt goed onderzoek naar de ondergrond van de Peelvenen. De weerstandbiedende laag is op veel plaatsen doorbroken door de ontginning en de aanleg van brandgangen. Daarmee is de ondergrond dus lek. Het effect van daling van de grondwaterstand onder de Peelvenen kan dus niet eenzijdig bij beregening neergelegd worden, maar zal ook deels (of grotendeels?) het gevolg zijn van de bodemopbouw in het natuurgebied. Dat moet veel beter uitgezocht worden.

Natuur gaat wel vooruit

Ondanks dit alles is er wel sprake van voortgang in de natuurontwikkeling. Dat blijkt als je de karteringen van 1995, 2006 en 2016 naast elkaar legt. Ook relevante ambtenaren en deskundigen zijn mild positief gestemd, zegt de Rekenkamer.

Het rapport van Deltares heeft echter een andere mening. Helaas lijkt die gebaseerd te zijn op één enkele veldopname, op een koude dag in maart toen er geen levend hoogveen te zien was. De provincie heeft die conclusie helaas kritiekloos over genomen. We vinden dat onevenwichtig, gezien de enorme gevolgen voor grondgebruikers in de omgeving.

Waterconservering

We vinden het schrijnend dat de provincie geen enkel gewicht lijkt toe te kennen aan alle maatregelen die boeren, waterschap en anderen nemen ten gunste van het watersysteem. Denk aan conservering, subirrigatie, peilgestuurde drainage, extra wateraanvoer, hoge slootwaterstanden en herinrichtingsprojecten zoals Leegveld. Ook dat moet anders.
Ook vinden wij het ongepast dat uitsluitend wordt gekeken naar de grondwateronttrekking door de landbouw, terwijl drinkwaterbedrijven en industrieën buiten beschouwing worden gelaten. Vreemd, want juist dergelijke bedrijven onttrekken alleen maar en voegen niets toe aan het watersysteem.

Bestaande beregeningsputten

Veel beregeningsputten rondom de Peelvenen al zijn vergund voor 10 juni 1994. Dat is een belangrijke datum, want die wordt hier gezien als de relevante Europese referentiedatum beschouwd. Onttrekkingen van voor die datum zijn legaal aanwezig. Dat betekent dat een natuurvergunning voor die putten niet vereist is. Niettemin heeft Deltares die putten meegenomen in de ‘Passende beoordeling’ en in de berekende effecten. Dat vinden wij onterecht.

Schade

Beregening uit grondwater is voor veel boeren het sluitstuk van de watervoorziening, maar wel een heel essentiële. De afwezigheid van beregening betekent niet alleen verminderde opbrengst en/of een lagere kwaliteit maar vaak zelfs het verlies van de hele oogst. Hoge kosten tegen verminderde (of geen) opbrengsten zijn onhoudbaar. Naast omzetschade gaat het ook om vermogensschade. Immers, als de zekerheid van beregening wegvalt, kan dat ook de waarde van de grond verminderen omdat deze voor veel teelten niet of minder interessant wordt.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen