ZLTO in de lobby

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van haar leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Om te laten zien wat we doen en hoe dit wordt aangepakt, zetten we de belangrijkste lopende zaken op een rij.


Omgevingsverordening Noord-Brabant

De provincie heeft gereageerd op de inspraak zoals die door ZLTO en vele anderen in mei is gedaan op de ontwerp omgevingsverordening. Op een aantal punten heeft de lobby van ZLTO succes geboekt. Hoofdpunten: voor de veehouderij is er bij het stallenbeleid een stoppersregeling tot 2028 gekomen. Voor de tuinbouw en boomteelt is er voor solitaire locaties een betere "glas voor glas” regeling in het leven geroepen.

Zoetwater, nitraatrichtlijn en wisselpolders in Zeeland

In het overleg met het bestuur van waterschap Scheldestromen heeft ZLTO het belang van de zoetwaterbeschikbaarheid nogmaals benadrukt. Over teeltvrije zones langs watergangen is het waterschap duidelijk: daar is het waterschap niet vóór, omdat het niet bijdraagt aan de oplossing. Het waterschap is evenals ZLTO tegen binnendijkse wisselpolders.

Sleutelrol glastuinbouw in energietransitie

De Glastuinbouw is van belangrijke waarde voor de energietransitie: landelijk, regionaal en lokaal. Er kan (rest)warmte worden geleverd aan het warmtenet en elektriciteit (middels de WKK) aan het elektriciteitsnet. ZLTO vraagt hier aandacht voor bij de provincies en RES-regio's door input te leveren voor de RES’sen (regionale energie strategieën). Op deze manier wil ZLTO de waarde van de glastuinbouw voor verduurzaming van de maatschappij extra benadrukken richting de overheid.

Geslaagd Rondetafelgesprek Geborgde Zetels

Mede dankzij de inbreng van ZLTO in het positonpaper van LTO Nederland en de samenstelling van de gespreksdeelnemers was het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel over het afschaffen van de geborgde zetels in het waterschapsbestuur zodanig dat tijdens dat gesprek totaal geen meerderheid voor dat voorstel bleek te zijn.