ZLTO in de lobby

Icoon - Lobby

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Someren en Deurne stellen omgevingsvisie op

De gemeenten Someren en Deurne gaan de komende tijd aan de slag met het opstellen van een omgevingsvisie. Hierin worden alle regels voor het buitengebied gebundeld met het oog op de toekomst, zeer belangrijk voor de agrarische sector. Vandaar dat de ZLTO-afdelingen Someren en Deurne aan de slag zijn gegaan met het ontwikkelen van een agrarische visie.

 

Werkbezoek in de Brabantse Kempen

Het Huis van de Kempen hield op 12 november een werkbezoek voor bestuurders en medewerkers van gemeenten, waterschap, provincie, TBO’s en ZLTO. Door bemiddeling van ZLTO was een viertal agrarische ondernemers bereid om deze groep te ontvangen en hun verhaal te vertellen. Dit leverde stuk voor stuk waardevolle en open gesprekken op tussen boeren en beleidsmakers: de basis voor verbinding en invloed.

 

Lobby minder regels Brabantse pluimveehouders veelbelovend

In nauwe samenwerking met een groep vleeskuikenhouders pleit ZLTO voor minder Brabantse regels voor vleeskuikenbedrijven die willen omschakelen naar het keurmerk 1 ster Beter Leven van de Dierenbescherming. Naar aanleiding van vragen van het CDA tijdens de begrotingsbehandeling in Provinciale Staten gaf gedeputeerde Lemkes aan dat ze die omschakeling mogelijk wil maken. Dat is positief, het komt nu aan op de concrete uitwerking.

 

Wolvenplan Brabant bijna klaar

ZLTO is de afgelopen week betrokken geweest bij de afronding van het wolvenpreventieplan Noord-Brabant. Onze uitgangspunten hierbij zijn voldoende handelingsperspectief voor onze ondernemers en duidelijkheid over preventie- en vergoeding.

 

ZLTO reageert op beleidskader Landbouw

Samen met leden en namens de gehele Brabantse land- en tuinbouw heeft ZLTO gereageerd op het ontwerp van het beleidskader Landbouw in Noord-Brabant. Het respect voor het imago en vakmanschap van de agrarische sector dat spreekt uit dit beleidsstuk stemt ons positief. Het doet recht aan de enorme toegevoegde waarde van onze bedrijven, ook vanwege onze verbondenheid met andere economische sectoren. Uiteraard deelden wij ook onze zorgen en suggesties op een aantal punten.

 

Ontwikkelingen 7e actieplan nitraatrichtlijn

Samen met LTO Nederland heeft ZLTO afgelopen periode veel aandacht besteed aan het ontwerp 7e actieplan nitraatrichtlijn. Reacties van leden en afdelingen zijn opgehaald en deze zijn gebruikt voor het formuleren van een stevig tegengeluid en een alternatief plan. Dit vond weerklank in de Tweede Kamer; er werden diverse goede moties ingebracht en aangenomen. Ons geluid vanuit de agrarische sector werd gehoord, waarmee er een opening is naar een werkbare situatie.

Ook de Tweede kamerfracties zijn hierover door LTO geïnformeerd, zodat zij dit mee kunnen nemen in hun reacties. Tot nu toe met resultaat. Tijdens het debat van vorige week zijn diverse moties ingebracht en aangenomen. Het lijkt erop dat het geluid vanuit de sector wordt gehoord en een plek krijgt in het te formuleren beleid. Niet te vroeg juichen, maar de opening is gemaakt.

 

Actie op verbod glyfosaat pachtgronden

Afgelopen week werd duidelijk dat provincie Noord-Brabant een verbod mag uitvaardigen voor het gebruik van glyfosaat op haar pachtgronden die zij langjarig verpacht. Het gaat om nieuwe contracten of contrcaten die verlengd worden. ZLTO gaat hierover in overleg met het GOB die de gronden voor de provincie verpacht. Er wordt gekeken op welke manier we kunnen reageren en wat de beste reactie is. Vanuit ZLTO gaan we in ieder geval een aantal projecten verder uitbouwen onder het uitvoeringsprogramma Gewasbescherming van het ministerie van LNV. De optimalisatie van de inzet van glyfosaat en de combinatie met mogelijke mechanische onkruidbestrijding zijn daarin belangrijke zaken.