Reactie ZLTO op besluit provincie Noord-Brabant: ‘Geen vergunningen meer voor emissiearme koeienstallen’

Stal vloer vergunning

DEN BOSCH, 4 november - ZLTO heeft met grote verbazing kennisgenomen van de brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) over het niet in behandeling nemen van vergunningaanvragen door houders van melk- en jongvee voor stalaanpassingen.


Vanochtend maakte het college dit per brief bekend. Recentelijk vernietigde de rechtbank Oost-Brabant de natuurvergunning van drie Brabantse ondernemers vanwege 'nog onvoldoende bewezen effectiviteit (lees: minder stikstofuitstoot) van de emissiearme stalvloeren bij jongvee'. Eerder dit jaar deed de Raad van State vergelijkbare uitspraken bij melkvee.

Volgens het Brabantse stallenbesluit moeten veehouders met verouderde stallen vóór 1 april 2023 een vergunning voor aanpassing volgens de RAV-systematiek (overzicht van erkende technieken) aanvragen en die negen maanden later daadwerkelijk uitgevoerd hebben. Volgens ZLTO is dit volkomen onhaalbaar, gelet op de lange doorlooptijden van vergunningverlening en financiering.

Met de aankondiging van vandaag handhaven GS de facto de deadline van 1 januari 2024, maar stellen tegelijkertijd dat ze aanvragen voor aanpassing van melkveehouders hiervoor niet in behandeling zullen nemen. De logica achter deze redenatie ontgaat ZLTO volledig: wel aanpassen, maar geen vergunningen meer willen afgeven. Wij vragen ons oprecht af wat de juridische houdbaarheid van dit besluit is.

Politiek ligt dit dossier misschien gevoelig, maar deze zeer aparte keuze is niet uit te leggen aan boeren en burgers, zeker niet in een tijd waarin het overheidsvertrouwen toch zo broos is. ZLTO roept het provinciebestuur dan ook op haar mening te herzien en voor alle diercategorieën de deadline op te schuiven, immers: bij alle sectoren is er juridisch twijfel over de werking van de systemen.

Ten overvloede: ZLTO is niet blij met de uitspraken van de gerechtelijke instanties, omdat hierdoor innovatie en ondernemerschap niet meer beloond kunnen worden. Innovatie is nodig om tot substantiële stikstofreductie te komen. Een aantal Brabantse veehouders is daar volop mee bezig en boekt goede resultaten. ZLTO vraagt daarom aan de provincie Noord-Brabant samen met de sector, de industrie en het Rijk aan de slag te gaan om emissiereductie juridisch zeker te borgen: niet alleen voor de huisvestingsystemen, maar voor het hele bedrijfsproces (van voer tot aanwending). Dan valt er nog meer winst te behalen.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen