Provincie onderschrijft ZLTO-zienswijze over water- en bodembeleid

beregenen_grasland

De provincie Noord-Brabant is het grotendeels eens met onze zienswijze op het ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma Noord-Brabant (RWP) voor de periode 2022-2027. Dat blijkt uit de reactie van de Gedeputeerde Staten. Niet alleen boeren maar ook burgers, bedrijven en overheden zoals waterschappen en gemeenten moeten aan de slag om de beschikbaarheid van zoet water te verbeteren.


Bvendien zal het overleg met het Rijk en met Vlaanderen zal geïntensiveerd worden, om vanuit de kanalen meer water aangevoerd te krijgen.

Bodem

Het belang van een vitale bodem onderkent ook de provincie. GS willen het programma BodemUP uitbreiden en verlengen, samen met ZLTO en anderen. De inzet van ervaren bodemcoaches met landbouwkundige kennis en de toepassing van het bedrijfsbodem- en waterplan moet leiden tot maatwerk per bedrijf.

Beregening

ZLTO heeft zowel de provincie als de waterschappen gevraagd om hulp om de behoefte van grondgebruikers om te beregenen te verminderen. Die behoefte kan naar onze mening dalen, als de overheid op een andere wijze voorziet in de zoetwatervoorziening. Ook is waterconservering essentieel. De provincie ondersteunt onze mening.

Wel voegt ze daaraan toe dat het daarbij niet alleen gaat om de hoeveelheid water die wordt vastgehouden, maar ook hoe lang die voorraad beschikbaar blijft. Het winteroverschot is nu niet (meer) beschikbaar voor droge periodes in de zomer. Wat dat betreft moeten er dus nog stappen gezet worden, vindt de provincie.

De provincie ziet de beregeningsdiscussie niet los van de door haar gewenste ontwikkelingen rondom natuurgebieden en de zogenaamde ‘Gebiedsgerichte aanpak groenblauw’.

Nota van zienswijzen

Naast de brief van ZLTO zijn er nog 19 andere brieven bij de provincie binnengekomen.